Vill du testa nästa generation av Openaid.se?

Klicka här för att få en förhandstitt.

Öppet bistånd – öppet API

 

IATI - International Aid Transparency Initiative

Svensk biståndsdata i IATI-format är tillgänglig från 2010 och uppdateras varje månad. Den innehåller förutom pågående och avslutade insatser och planerade insatser.

De IATI-formaterade filerna finns tillgängliga via det så kallade IATI Registry

 

 

API:et nås från länken http://api.openaid.se/api/v1

 Varför Openaid.se API

Openaid.se handlar i första hand om transparens och öppenhet. För att i konkreta steg realisera de målsättningar som uttrycks i transparensgarantin, och skapa en möjlighet för externa aktörer att förädla och bygga vidare på det öppenhetsarbete som inletts av UD och Sida, är därför ett öppet API en central del av projektet.

Application Programming Interface (API) är en beskrivning av hur alla som är intresserade kan ta del av data och skapa nya tillämpningar och visualiseringar av de biståndsdata som presenteras på Openaid.se. Byggt med standardtekniker som REST och JSON, är det möjligt för forskare, journalister, studenter och allmänhet att efter behov presentera, visualisera och tolka de data som publiceras inom openaid-projektet .

Användningsvillkor

Informationen får användas fritt.
 

Openaid.se API

Openaid.se är ett öppet API som ger tillgång till information om svensk biståndsverksamhet. Alla summor baseras endast på de data som finns tillgängliga.

Data kommer från en rad olika källor, framför allt från Sida och Utrikesdepartementet.

Informationen är primärt presenterad så detaljerat som möjligt, i form av aktiviteter (komponenter) eller delar av biståndsinsatser. En insats kan bestå av en eller flera delar. Varje del kallas i API:et för “contribution”. Flera olika aktiviteter kan dock tillsammans bilda en större insats. Gemensamt är att dessa har samma id nummer (Sida: "plus_id", UD: "rk_id").

Därutöver finns information om samarbetsländer (API modell: “country”), typer av bistånd (API modell: “sector”, “subsector”) samt genomförandekanaler (API modell: “delivery_channel”).

Svar från API:et använder formatet JSON och normalt består ett svar av en lista med hashar.

OBS! data från 2007 och framåt är så gott som fullständiga och tillförlitliga att utgå ifrån. Innan 2007 avråder vi från att använda data för mer än indikativa syften. Här finns främst insatsdata från Sida. Över tid har den statistiska rapporteringen också förändrats och nyanserats vilket påverkar jämförbarheten. Det är utfallssiffror som anges från och med 1990. Innan dess anges endast avtalade medel.

Två huvudsakliga anrop

Två typer av anrop kan ges till webtjänsten: data-anrop och sök-anrop

Data-anrop till openaid API är ett standard http get-anrop på följande form:

http://api.openaid.se/api/v1/modell?attribut1=värde1[&attribut2=värde2...]
http://api.openaid.se/api/v1/model?attribute1=value1[&attribute2=value2...]
där önskad modell används (t.ex. contribution, sector, delivery_channel) i kombination med tillhörande attribut
(t.ex. year, name, title), Samtliga giltiga anrop defineras nedan under rubriken modeller och attribut

modell motsvarar här de huvudsakliga modellobjekten:

insats – ”contribution”
huvudsektor – ”sector”
sektor – ”subsector”
land – ”country”
typ av genomförare – ”delivery channel”

attribut 1=värde1 begränsar vilka attribut som skall visas. Endast vissa villkor är tillåtna i urvalet av modell och beror på vilken typ av modell som avses. Se uppställningen nedan.

Svaret på anropet år är en lista av json-objekt

Sökning görs genom sök-anrop av typen: http://api.openaid.se/api/v1/search?query=x

Exempel på API-anrop

Lista alla länder: http://api.openaid.se/api/v1/country

Kombinationer av anrop:


Summor och aggregat

Ett särskilt anrop, “official_dac”, returnerar summor för det totala årliga bistånd som Sverige har rapporterat in historiskt. Vyn Sveriges totala bistånd bygger på dessa data.

Data har hämtats direkt från OECD:s databas DAC1 Official and Private flows (TABLE 1A och 1B). Det handlar här om den totala mängden bistånd, uppdelad i bilateralt (bilateralt och multi-bi) samt multilateralt (stöd till mltilaterala organisationers basbudget).

http://api.openaid.se/api/v1/official_dac

http://api.openaid.se/api/v1/official_dac?year=2008


Aggregat (Obs endast summa för tillgänglig insatsdata)


Huvuddelen av openaid.se bygger på data på så detaljerad nivå som möjligt. Detta betyder att huvuddelen av de summeringar som finns bygger på de data som finns tillgängliga. De kan därför avvika i vissa fall från makrosiffror i t.e.x. årsredovisningar eller dylikt.

En rad sådana summeringar, t.ex. summor för länder och sektorer, finns förberäknade och tillgängliga via API:et.
Dessa summor utgörs således av de befintliga insatsdata som har kunnat göras tillgängliga.

Statistikrapportering har även ändrats och nyanserats över tid. Därför kan den avvika från andra databaser som rapporterar fasta totalbelopp, t.ex. OECD:s.

Från 2007 räknas skuldsedlar som faktiskt utbetalats (s k dragna skuldsedlar) med i aggregaten.
Skuldsedlar som utfästs (lagts) räknas därmed inte med i aggregatbeloppen. 
På insatsnivå finns dock både lagda och dragna skuldsedlar med som enskilda rader.

http://api.openaid.se/api/v1/country?year=2008

http://api.openaid.se/api/v1/sector?year=2008

http://api.openaid.se/api/v1/delivery_channel?year=2008

Begränsningen genom år (year)  är speciell, och returnerar i allmänhet inte själva modellobjekten, utan istället id:n och aggregat såsom den sammanlagda summan för utbetalningar (outcome) eller sammanlagt antal aktiviteter/insatser (contributions). 

Modeller och attribut

Modell-anrop till API:t har formen http://api.openaid.se/api/v1/model?attribute1=value1[&attribute2=value2...]. Vilka attribut som kan användas som avgränsningar anges i tabellen ovan.  

Kolumner/fält

Varje dataobjekt i API:et har ett antal nycklar med primärinformation om t.ex. en biståndsinsats. Attribut, enligt följande tabell betraktas som centrala och utgör egna API-nycklar.

Modell  

Attribut (attribut i fetstil kan användas som begränsning i anrop)

contribution

id, year, title, description, extending_agency, years, documents, outcome, outcome_total, name, name_eng, name_swe, start_year, end_year, country, sector, subsector, delivery_channel, partner_organization, plus

country

id, name, name_eng, name_swe, region, contributions, iso, population, hdi, corruption_rank, corruption_score, country_code, outcome_total, outcome, documents, year, by_sector

sector

id, name, name_swe, name_eng, crsid, outcome, contributions, subsectors, documents, country, delivery_channel, year

subsector

id, name, name_swe, name_eng, description, sector, subsector, contributions, outcome_total, outcome, documents, year

delivery_channel

id, name, name_swe, name_eng, name_swe, outcome _row, plus, contributions, by_sector, year

partner_organization   

id, name, name_swe, name_eng, contributions, documents, delivery_channel, year

document

id, title, type, url

 

Fördjupad dokumentation om centrala modeller och tillhörande attribut


Attribut för insatser och dokument

Attribut för länder

Attribut för sektorer

Attribut för typ av genomförare


Extra data

Dessutom finns en särskild nyckel som heter “extra_data”. I denna läggs information in som inte anses vara av central betydelse i detta skede, men som kan vara av intresse för vissa eller i vidareutvecklingen av tjänsten. Dessa kommer direkt från rådata i originalkällorna. I extra_data samlas sådan information som ännu inte hanterats, men som kan vara av intresse för vissa användare:

Id:n för länder, sektorer och typ av genomförare:

Varje objekt har ett id, som identifierar objektet som unikt inom modellen. Modellen som Openaid.se bygger på idag gör dock att Id kan förändras om underliggande data förändras. Id för objekt för länder och insatser har inte konstant id över tid. Om man vill nå samma objekt över tid bör andra begränsande attribut användas som till exempel namn på landet.

Man kan också behöva anropa data i flera led.

För att få en lista över vilka ID som länder, sektorer, insatser har gör du ett enkelt modellanrop till ett modellobjekt utan attribut och hämtar ID därifrån: 


Id:n för huvudsektorer

1 = Hälsa

2 = Utbildning

3 = Forskning

4 = Demokrati, Mänskliga rättigheter (MR) & jämställdhet

5 = Konflikt, fred och säkerhet

6 = Humanitärt bistånd

7 = Hållbar samhällsbyggnad

8 = Marknadsutveckling

9 = Miljö

10 = Jord- och skogsbruk

11 = Budgetstöd för fattigdomsbekämpning

 

Id:n för typ av genomförare (delivery_channel)

10000 = Offentlig sektor (Public Sector)

21000 = Internationell organisation (International NGO)

22000 = Svensk organisation (National NGO)

23000 = Organisation i samarbetslandet (Local/Regional NGO)

40000 = Multilaterala organisationer (Multilateral organisation)

50000 = Övrigt - privata aktörer m.fl.(Other)


Id:n för länder

Ett alternativ att komma åt Id för ett önskat land är att göra ett anrop till namnet för ett specifikt land, sektor eller genomförare:

 

Felkoder
Felkoder följer HTTP-standard. Följande status används 400, 404, 405, 416. http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html


Källor

Se sidan för data och källor

Data på openaid.se delas visuellt in enligt olika färgkoder. Dessa motsvarar den information som finns tillgänglig för varje tidsperiod. Det är viktigt när man använder data att vara uppmärksam på vilka källor som finns tillgängliga.