UNICEF: Child-Sensitive Social Protection (CSSP) approach Project 2018-2022

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-10800A0101-BFA-16011

UNICEF har ansökt till Sida om 152 miljoner SEK för att genomföra projektet "Tackling child poverty and vulnerabilities in the Boucle du Mouhoun, Centre-North, North and East regions through child-sensitive social protection" under perioden 2018-2022. Det övergripande målet för insatsen är att stärka förverkligandet av barns rättigheter genom stöd till social trygghet med fokus på att motverka barns fattigdom och utsatthet i 15 kommuner i ett projekt som kombinerar tillgång till grundläggande service och kapacitetsutveckling på nationell och lokal nivå för att utveckla systemet för social trygghet med ett barnperspektiv. Följande delmål ska uppnås: - Minskad flerdimensionell och monetär barnfattigdom genom stöd till utsatta barn och deras familjer så att de erhåller kontantstöd som kan bidra till att bryta finansiella barriärer för att åtnjuta social service (hälsa, utbildning, vatten, sanitet); - Skapa av en stödjande miljö som kan hantera flaskhalsar i både efterfrågan och tillgång när det gäller faktorer som driver fattigdom generellt, och särskilt barnfattigdom. - Främja meningsfullt deltagande och medvetandegöra utsatta barn, deras familjer och kommuner när det gäller planering, budgetering och uppföljning i processer som stödjer barn att utveckla sin fulla potential. - Minska undernäring genom förebyggande nutritionskänsliga och nutritionsspecifika insatser, genom ett multisektoriellt arbetssätt på lokal nivå. - Minska förekomst av öppna latriner genom lokala insatser för sanitet liksom att öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien. Insatsen ska åtgärda de hinder som motverkar förverkligandet av barns rättigheter genom att utveckla systemet för social trygghet med ett genomgående barnperspektiv inriktat på stöd till familjer som lever i utsatthet i 15 kommuner i fyra regioner. Genomförandet av insatsen kombinerar olika stöd för att stärka barn, deras familjer, lokalsamhällen samt de ansvariga på lokal och nationell nivå som ska tillhandahålla service för att minska fattigdom och utsatthet hos barn...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : FN:s barnfond (Unicef)
Samarbetsform : C01 - Projektstöd

Till

Samarbetsland : Burkina Faso

Inom

Sektorkategori : Övrig social infrastruktur
Sektor : Social trygghet och policy, planering och administration för välfärdsystem

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 152,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 141,500,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2018, SEK 16,190,000
2019, SEK 46,270,000
2021, SEK 64,040,000
2022, SEK 15,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-10800A0101-BFA-16011