Action Contre La Faim (ACF) 2014-2017 - Humanitarian support to Action Contre la Faim, ACF (new strategy)

Activity identifier
SE-0-SE-6-5204046902-ETH-72040

Humanitarian support to ACF for nutrition and food-security activities and related sectors (health and WASH) on country level.

Expected results

Action Contre La Faim (ACF) är en global humanitär organisation vars främsta fokus är att motarbeta hunger och svält, framför allt genom aktiviteter som syftar till att stärka människor och framförallt barns och kvinnors nutritionsstatus, i en majoritet av världens humanitära kriser.  ACF bedöms av Sida ha en viktig expertis och kompetens inom den humanitära verksamheten att arbeta med frågor kring nutrition och sektorer i nära anslutning till nutrition så som livsmedelsförsörjning, vatten och sanitet samt hälsa. ACF arbetar med de mest utsatta grupperna i många av de stora humanitära kriserna. Genom stöd till ACF bidrar Sida också till att skapa förutsättningar för mer hållbara resultat inom nutritionsområdet. Sida har goda erfarenheter av ACF:s förmåga att svara snabbt på behov till följd av plötsligt uppkomna, eller kraftigt eskalerande, kriser. Under 2018 tecknades ett nytt treårigt avtal med ACF. 

Results

Sida och Action Contre La Faim (ACF) ingick i ett tre-årigt avtal 2014, vilket senare kom att förlängas för att också inkludera 2017. Under avtalsperioden finansierade Sida totalt 114 projekt som implementerades av ACF. Av dessa projekt var 67 årliga projekt, det vill säga baserade på Sidas ordinarie allokeringsprocesser. 41 projekt finansierades genom Sidas snabbinsatsmekanism (Rapid Response Mechanism, RRM) och 6 projekt som syftade till att stärka det humanitära systemet och ACF:s kapacitet (metod- och kapacitetsstöd). Totalt finansiellt stöd uppgick under avtalsperioden till 551 900 000 kronor.  Under avtalsperioden har ACF presenterat följande resultat genom Sidas finansiering:  Nutrition- Närmare 350 000 undernärda barn, mellan 6-59 månader gamla, har fått stöd genom näringstillskott.  Hälsa- Knappt 600 000 människor i behov har fått förbättrat tillgång till hälsovårdsfaciliteter. - Drygt 40 000 barn, mellan 6 månader och 15 år, har vaccinerats mot mässling.  Vatten och sanitet- Runt 1,4 miljoner människor har fått ökad tillgång till rent vatten och förbättrade sanitetsmöjligheter.  Matsäkerhet- Över 260 000 krisdrabbade människor har fått stöd i form av mat. - Närmare 110 000 krisdrabbade människor har fått stöd inom livsmedelsförsöjning.  Övrigt- Drygt 180 000 krisdrabbade människor mottog hushållsnära artiklar (non-food items).    Vidare har ACF under avtalsperioden stärkt sin kapacitet inom jämställdhetsintegrering. Genom finansiellt stöd till ACF under fem faser/år (2013-2017) har organisationen utvecklat uppdaterade och nya policyramverk inom jämställdhet (Gender Policy & Toolkit och Gender Minimum Standards). Totalt har ACF, sedan 2014, utbildat 1 895 av organisationens anställda i vad dessa dokument innebär samt hur de ska implementeras.   

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
INTERNATIONAL NGO
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy
Humanitarian Assistance 2011-2016

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Emergency response
Subsector
Emergency food aid

Duration

Activity length
2014 – 2019

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 911 989
Total paid amount (net value)
USD 911 989
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2014-04-01USD 1 169 113
Disbursement---2017-12-28
USD 911 989

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI