MSB - Agreement 2014-2017 - MSB Framework Agreement 2014-2017 (new strategy)

Activity identifier
SE-0-SE-6-5204049402-ETH-72010

MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) Humanitarian Frame for all humanitarian contributions financed by Sida's Humanitarian Unit. The contributions consist of secondments, base camps, medical teams etc in support of UN Organizations. Own contributions are capacity development projects in connection with the establishment of rescue services.

Expected results

Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

Results

Överenskommelsen mellan Sida och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) spänner över aktivitetsperioden 1 april 2013 till och med 30 september 2018. Den initiala överenskommelsen förlängdes därmed med ett år från den initiala aktivitetsperioden som sträckte sig tom 30 september 2017. Utöver detta har överenskommelsen också genomgått flertalet avtalsförändringar till följd av medelstillägg på årsbasis samt särskilda satsningar genom MSB i samband med ebola i Liberia och flyktingkrisen i Irak 2014. Överenskommelsen omfattar totalt 306 insatser och 465 miljoner kronor. Sida har genomgående under överenskommelsens period bedömt att en av styrkorna med samarbetet är att MSBs arbete kan ha större spridning geografiskt än Sidas vilket leder till att Sverige kan bidra med nyckelinsatser i humanitära kriser globalt även då Sidas behovsbaserade allokering inte föranleder en större budget. MSB kan också genom sina arbetsmetoder snabbt finnas på plats och stötta olika FN organisationer i kris och konflikt att etablera tidskritisk humanitär respons. Detta har lett till att MSB under överenskommelsen arbetat i drygt 60 länder. Nedan sammanställs resultatuppfyllelse per resultatområde. Resultatområde 1 - Faktagrundad planering och prioriteringInom resultatområdet har MSB genomfört 142 insatser vilka syftat till att höja mottagarorganisationens kapacitet inom koordinering, informationshantering och behovsbedömningar, samt stärkt IT- och telefonikompetens. MSB bedömer att resultatområdet har goda resultat. Detta grundar sig i att mottagande organisationer i en majoritet av fallen rapporterat att de bedömer sin kapacitet som förhöjd, samt att MSB bedömer att adekvat överlämning och kunskapsöverföring genomförts i stor utsträckning. Sida har vid årsrapportering bedömt MSBs resultatuppfyllelse som övergripande god inom resultatområdet. Resultatområde 2 - ResponskapacitetResultatområdet inbegriper insatser inom minhantering, transport och logistik, vatten och sanitet, samt återuppbyggnad och har omfattat 94 insatser. Insatserna syftar till att tillföra specifik tematisk kompetens till mottagande organisationerna för att bistå till effektiv humanitär respons. För helheten av resultatområdet bedöms även här måluppfyllelsen som god genomgående av både Sida och MSB. MSBs samarbetsorganisationer är övergripande nöjda med de tjänster som MSB tillhandahåller och MSBs sekonderade personal. Resultatområde 3 - SamordningMSBs arbete inom resultatområdet ämnar ge stöd för stärkt samordning före, under och efter kriser och katastrofer genom att ge förutsättningar för humanitär närvaro i drabbade områden. Det innefattar arbete med boende och kontor vilket är det enskilt största området sett till utfall då arbetet inbegriper etablering av humanitära hubbar, däribland satsningar i CAR, Nigeria och Bangladesh. Resultatområdet omfattar 26 insatser under överenskommelsen. Arbetet med boende och kontor har utvecklats under överenskommelsen, inklusive fokus på arbetsprocess, upphandling och miljöintegrering. Arbetet med att förbättra och stärka detta arbete är även en prioriterad i den nya överenskommelsen. Generellt bedöms även att detta resultatområde bidragit med goda resultat, både från MSB och Sida. Dock finns önskemål från båda parter att utveckla hur man ser på resultat inom leveransen då det ofta är stora satsningar som genomförs och resultatet bör ses över en längre tidsperiod än vad som tidigare gjorts. Arbetet pågår och utvecklas inom ramen för den nya överenskommelsen. Resultatområde 4 - Stärkt resiliensResultatområdet har innefattat 43 insatser vilka syftat till att bidra till arbetet med katastrofriskreducering, kapacitetsutveckling och tidig återuppbyggnad. Endast en begränsad del av finansieringen har kunnat användas till insatser inom resultatområdet då fokus för överenskommelsen varit på humanitär livräddande verksamhet inom ramen för ovan tre resultatområden, i enlighet med den humanitära strategin. Insatserna är generellt sett längre än

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Donor Government
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy
Humanitarian Assistance 2011-2016

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Emergency response
Subsector
Materiel relief assistance and services

Duration

Activity length
2014 – 2019

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 331 695
2019 USD - 112 958
Total paid amount (net value)
USD 218 737
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2014-05-01USD 413 271
Disbursement---2017-12-28
USD 331 695
Disbursement---2019-12-28
USD -112 958

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI