SSNC 2013-2015 - SSNC 2013-2015 South

Activity identifier
SE-0-SE-6-5400015301-PER-41010

The SSNC support civil society organisations in the environment movement in South with regard to five sub-programs: Agriculture and Food Security, Climate, Marine Ecosystems, Chemicals and Forests. The support comprises 67 cooperation partners in Africa, Latin America, four Regional Networks and eight Global Networks.

Expected results

Organisationer och nätverk i civilsamhället i Syd har - inom ramen för de fem delprogrammens verksamheter - signifikant stärkt sina röster och sin kapacitet och får ökat gehör för en hållbar samhällsutveckling, som särskilt gynnar fattiga.

Results

Resultatredovisningen avser treårsperioden 2013-2015 för både Syd- och Öst-programmet. Naturskyddsföreningen har redovisat resultat för varje delprogram (Jordbruk och livsmedelstrygghet inkl. hållbar konsumtion, Klimat, Marina ekosystem och fiske, Miljögifter samt Tropisk skog). Sida bedömer att Naturskyddsföreningen i stort uppnått resultat inom samtliga delprogram och målområden. Exempel på rapporterad måluppfyllelse inom delprogrammet Tropisk skog är MELCA:s arbete i Etiopien och AIPP:s i Indien som två exempel på banbrytande verksamhet och genomslag. Lokalsamhällena har organiserat sig och stärkt sitt samarbete internt, men även med andra aktörer. I vissa fall har det varit svårt att få gehör för rätten till mark i Malaysia, pga ett aktivt politiskt motstånd. I och med att målgrupperna fått kunskap om sina rättigheter har människor fått ett incitament att aktivt engagera sig i hur förvaltning av skogsresurser bör ske. Enligt rapporteringen har det inneburit att byborna stått mer enade som part i processer och beslut som rör skogsförvaltning och naturresursförvaltning i stort. Genom AIPP:s arbete i Indien har bidragit till att fler byar än de initialt utvalda har velat delta, ytterligare 15 byar involverades. I Ukraina har Mama-86 synpunkter påverkat revideringen av både lagen om ekologiska produkter (från 2013) samt i den nationella miljöplanen där arbetet för att uppnå hållbar konsumtion och produktion nu har inkluderats i strategin för implementeringen av Agenda 2030. Kapacitetsutveckling har skett inom sakfrågor som är relevanta för organisationer inom flera delprogram. Exempelvis har arbetet med kapacitetsutveckling av medlemmar lett till att ett flertal organisationer har kunnat delta i och påverka framtagandet av den nya kvicksilver-konventionen, Minamata-konventionen. Inom exempelvis delprogrammet Hållbar konsumtion har organisationen CUTS i Indien anordnat återkommande intressentmöten i delstaten Rajastan där de är verksamma. Jordbruksdepartementet och dess högsta ansvariga har deltagit på mötena. Enligt rapporteringen har CUTS har fått mycket stor uppmärksamhet både i media och direkt av beslutsfattare för sitt arbete med att främja produktion och konsumtion av ekologisk mat. Som ett resultat av detta har delstaten nyligen beslutat att bönder ska få subventioner för att ställa om sin odling till ekologiskt odlade grönsaker. Inom delprogrammet miljögifter har flera samarbetsorganisationer påverkat processen med framtagandet av Agenda 2030. Genom påverkansarbetet har kemikalier/avfall i ett antal mål direkt eller indirekt, formellt erkänts som en viktig faktor att ta hänsyn till i hållbar utveckling. En rad av Naturskyddsföreningens nätverk arbetar för en snabb ratificering av Minamata-konventionen. På nationell nivå har samarbetsorganistionerna interagerat med lokalsamhällen drabbade av miljö- och hälsoskadlig verksamhet, beslutsfattare, företag, universitet/forskningsenheter och media. I Filippinerna arbetar organisationen Ban Toxics med regeringen kring en nationell handlingsplan för kvicksilverutfasning ur småskalig guldutvinning, i enlighet med Minamata-konventionen. I Sydafrika har Legal Resource Center och groundWork drivit juridiska processer i samarbete med lokala grupper för att utkräva att företagen följer gällande lagstiftning kring kolutvinning och annan gruvdrift. Enligt rapporteringen är det för tidigt att bedöma vad processerna resulterar i. Däremot har de fått industrin att backa eller har försenat deras planer. Under 2015 har bidraget t ex främjat samarbetsorganisationernas kunskapsstärkande insatser, stöd till organisering och juridisk assistans för berörda lokalsamhällens kapacitet att utkräva sina rättigheter. Genom detta har de lyckats att stoppa, eller förhala eller ifrågasätta enskilda energiprojekt och därigenom även den bakomliggande politiken. Organisationen CAP i Malaysia har de senaste åren sett flera policys bli antagna efter många års påverkansarbete, däribland förbud

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Donor country-based NGO
Aid type
Strategy
Support through swedish civil society org. 2010-2016

To

Recipient
Peru

For

Sector
General environmental protection
Subsector
Environmental policy and administrative management

Duration

Activity length
2013 – 2018

Financial information

Paid per year (net value)
2013 USD 84 444
2014 USD 80 176
2015 USD 42 536
2016 USD - 1 168
Total paid amount (net value)
USD 205 988
Total committed amount
USD 232 289

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2013-01-01USD 232 289
Disbursement---2013-12-28USD 84 444
Disbursement---2014-12-28USD 80 176
Disbursement---2015-12-28USD 42 536
Disbursement---2016-12-28USD -1 168

Documentation

Budget

Conditions

Intended ultimate beneficiaries

Objectives / Purpose of activity

Results, outcomes and outputs

Review of project performance and evaluation

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI