Church of Sweden Framework agreement 2014-2016, 2017

Activity identifier
SE-0-SE-6-5403046203-ETH-43040

This contribution is implemented by Church of Sweden in partnership with about 110 local civil society organisations in several cooperation countries in Africa, Asia, Latin America and the Middle East during 2014-2016 with support from Sida/CIVSAM amounting to 291 000 000 SEK, with the aim to strengthen civil society capacities and contribute to the following programme objectives: - Strengthening of people's sexual and reproductive health and rights. - People living in poverty have the right to protection and their social and economic emancipation is strengthened. - People have increased safety and protection, and are empowered to deal with conflicts and to participate in peace processes. - Women and men have improved opportunities and possibilities to equal participation, voice and leadership in the church and in society. - People's right to physical and sexual integrity in the church and in society is strengthened. Church of Sweden has proposed an extension of this contribution, on basis of the existing results framework, and with a budget of 119 419 916 for the year 2017, thereby increasing the total budget to 410 419 916 SEK for the period 2014-2017. Appraisal of the contribution: The appraisal during 2016 of this contribution is made in accordance with a decision on an additional contribution, since it builds upon the appraisal of the same programme for the period 2014-2016. Hence the assessment made for the period 2014-2016 is still relevant and referred to, whereas an update is given for the period 2017 with special emphasis on: - The relevance of the contribution in the light of the strategy for CSO support 2016-2022. - The development of the contribution during 2014-2016 and focus for 2017. - Capacities, internal management and control during 2016-2016.

Expected results

Ej reviderad text nedan då bedömning av hela insatsen och avslut ska ske i augusti 2018. -- Ursprunglig bedömning inför perioden 2014-2016: I sitt långsiktiga utvecklingssamarbete vill Svenska kyrkan tillsammans med sina samarbetsparter genomföra ett arbete för att förbättra policyområdena; hälsa, genusrättvisa och jämställdhet, hållbar försörjning och fred och försoning. Svenska kyrkan arbetar därför genom sina policymål inom hälsa kring att stärka människors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Inom genus och jämställdhet arbetar Svenska kyrkan med att skapa förbättrade förutsättningar och möjligheter till jämställt deltagande, röst och ledarskap i kyrka och samhälle liksom att arbeta med att stärka människors rätt till kroppslig och sexuell integritet i kyrka och samhälle. Vad gäller hållbar försörjning arbetar Svenska kyrkan för att människor som lever i utsatthet har rätt till grundläggande trygghet och stärkt social och ekonomisk egenmakt. Inom Fred och Försoning arbetar kyrkan med att människor får ökad trygghet, möjlighet och egenmakt att hantera konflikter och delta i freds- och försoningsprocesser. Vidare arbetar Svenska Kyrkan även med övrig programverksamhet för att skapa pastoral utveckling genom att samverkan med kyrkor och teologiska utbildningsinstitutioner fördjupas. Revidering 2017: Målsättningarna med de insatser som Svenska kyrkan ämnar genomföra med medel som ansöks om i ansökan för 2017 är desamma som för resultatramverket som beslutades som en del av ram-programmet 2014-2016, enligt följande: - Människors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har stärkts. - Människor som lever i utsatthet har rätt till grundläggande trygghet och har stärkt social och ekonomisk egenmakt. - Människor har fått ökad trygghet, möjlighet och egenmakt att hantera konflikter och delta i freds- och försoningsprocesser. - Kvinnor och män har förbättrade förutsättningar och möjligheter till jämställt deltagande, röst och ledarskap i kyrka och samhälle. - Människors rätt till kroppslig och sexuell integritet i kyrka och samhälle har stärkts. Inom det pågående ram-programmet, samt med sökta medel för 2017, vill Svenska kyrkan i samarbete med kyrkor, ekumeniska nätverk och andra utvecklingsorganisationer bidra till att demokratisera samhällen genom att själva vara modeller för en demokratisk kultur, öka respekten för mänskliga rättigheter och göra beslutsfattare tillgängliga och ansvariga inför sina medborgare. Svenska kyrkan vill bidra till att stärka människor som aktiva deltagare i kyrkorna och som rättighetsbärare och medborgare i samhället och verka aktivt för stärkandet av det civila samhället genom kapacitetsstärkande åtgärder för att samarbetspartners i ännu större utsträckning kan bli dynamiska civilsamhällesaktörer som förändrar kyrkor och samhällen i en positiv riktning. Svenska kyrkans utvecklingsprojekt under perioden 2014-2016 hade följande geografiska fördelning, och man avser följa samma ungefärliga fördelning under 2017: 48% till CSO-partners i Afrika (Etiopien, Liberia, Sydafrika, Sydsudan, Uganda, Zimbabwe), 20% till Asien (Burma/Myanmar, Indien), 23% till Latinamerika och Karibien (Colombia, Guatemala, Haiti, Honduras) och 9% till Mellanöstern (Egypten, Palestina). Kapacitetsstärkande insatser omfattar exempelvis rättighetsbaserat arbete, jämställdhet, miljö- och klimat, konfliktkänslighet, finansiell styrning och kontroll och RBM för CSO-partners i dessa regioner. Sedan ram-programmet inleddes 2014 har insatserna i Bangladesh, Kambodja och Peru fasats ut i enlighet med organisationens landfokuseringsplan. Svenska kyrkan deltar aktivt i policy-dialog och opinionsbildning gentemot beslutsfattare för att bidra till en utvecklingspolitik som utgår från perspektiven och rättigheterna hos människor som är nedtystade eller lever i utsatta situationer. Svenska kyrkans utvecklingssamarbete utgår dess övergripande policymål lärande/värdegrund, hälsa, genusrättvisa och jämställdhet

Results

Insatsen har under perioden 2014-2017 haft goda resultat i både i termer av stärkt kapacitet hos Svenska kyrkans lokala partners, samt många konkreta utvecklingseffekter, inom programmets olika målområden. Majoriteten lokala partners inom insatsen har som en följd av sin stärkta kapacitet ingått fleråriga avtal med Svenska kyrkan under det nya ramavtalet som slöts med Sida för perioden 2018-2022. Exempel på konkreta utvecklingseffekter av insatsen är att Svenska kyrkans lokala CSO-partners direkt bidragit till fredsprocessen i Colombia 2016, samt till civilsamhällets rapportering om mänskliga rättigheter i samband med FNs UPR (Universal Periodic Review) i Syd-Sudan och i Myanmar 2015. Ett annat exempel är att samarbetet i Tanzania fått som effekt att kyrkor utökat sin hälsoservice till kvinnor och att sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) numera ingår, samt med förbättrad kvalitet, inom den ordinarie hälsovård som kyrkorna bidrar till.

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Donor country-based NGO
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy
Support through swedish civil society org. 2010-2016

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Other multisector
Subsector
Rural development

Duration

Activity length
2014 – 2018

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 663 833
Total paid amount (net value)
USD 663 833
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2014-01-01USD 827 094
Disbursement---2017-12-28
USD 663 833

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI