Pingst FFS 2015-2017

Activity identifier
SE-0-SE-6-5403053801-PSE-15150

Expected results

Människor har förutsättningar att utkräva sina rättigheter och förändra sina livsvillkor, och att makthavare uppfyller sina skyldigheter, genom påverkan från ett livskraftigt och demokratiskt civilsamhälle där Pingst FFS/PMUs lokala samarbetspartner tillsammans med andra organisationer arbetar effektivt och rättigetsbaserat.

Results

Sammanfattning av uppnådda resultat 2015-2017 Följande redogörelse för exempel på uppnådda resultat bygger främst på Pingsmissionens utvecklingssamarbetes (PMU) slutrapportering för perioden 2015-2017 (Dox dokumentnummer: 016705/18), samt iakttagelser från Sidas uppföljningsresa till Kenya i maj 2017.  Perioden har i hög grad präglats av den femåriga strategi PMU antog 2016 (Kompassen) där SDG 5 (jämställdhet), SDG 16 (fredliga och inkluderande samhällen) samt den trosbaserade identiteten och dess bidrag till samhällsansvar fördjupats. I relation till målområde 1 i CSO-strategin "Stärkt kapacitet hos civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer" bedömer PMU att det är noterbart att medelvärdet för alla indikationer i resultatmodellen visar på en förbättring, trots att PMU under perioden skärpte kriterierna för partnerbedömningarna. Fokuserat under perioden var kapacitets- och kompetensutveckling inom jämställdhet och påverkansarbete och PMU ser det som positivt att detta gett tydlig effekt. Sammantaget ser PMU att partners genom PMU:s stöd utvecklats positivt inom många områden, både internt och i sitt arbete gentemot verksamhetens målgrupper. I relation till målområde 2 i CSO-strategin "Ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer" ser PMU en tydlig utveckling inom bland annat samverkan och engagemang i nätverk, politiskt påverkansarbete samt arbetet för fred. Gällande demokrati ser PMU en tydlig positiv utveckling, med ett stärkt demokrati- och fredsarbete, och fördjupat lärande bl.a. genom flera studier och utvärderingar. PMU noterar samtidigt ett krympande demokratiskt utrymme och ett ökat behov av fredsbyggande insatser i allt fler länder. Många samarbetspartners bedöms vara bra på att skapa mötesplatser mellan olika etniska och religiösa grupper, samt mellan utsatta grupper och ansvarsbärare på olika nivåer. Gällande jämställdhet (byggsten 2) ser PMU många goda resultat under perioden, t.ex. inom bearbetning av könsroller samt inom flickors och kvinnors rättigheter, organisering och deltagande. Resultat som lyfts fram är bland annat att kvinnor i högre utsträckning tar plats som ledare och i olika beslutsfattande positioner. Vidare rapporteras tydliga resultat inom motverkandet av skadliga kulturella traditioner som t.ex. könsstympning, samt inom kvinnors rätt att besluta över sin egen kropp. PMU noterar också tydliga kopplingar till kapacitets- och kompetensutveckling som sker genom det globala projektet och ambassadörprogrammet. PMU:s arbete med mainstreaming har fått tydligt genomslag under perioden, vilket bland annat visas av att 87 % av projekt med resultat inom jämställdhet inte hade detta tema som primärt fokus.  Inom hälsa, utbildning och försörjning (byggsten 3) ser PMU en positiv utveckling resultatmässigt. Lokala partners kan genom sina nätverk och genom programbaserade ansatser säkerställa att alla tre komponenter i byggstenen samverkar, vilket tydligt påverkar fattigdomen i lokala kontexter. Väldigt ofta kopplar resultaten inom hälsa, utbildning och försörjning till resultat inom jämställdhet, t.ex. inom mödrahälsovård och skadliga kulturella traditioner. Verksamheten som resultatrapporteras inom byggsten 3 är också tydligt länkad till demokratimål och fredliga samhällen.  Inom miljö (byggsten 4) ser PMU tydligt att mainstreaming-arbetet fungerat väl under perioden. PMU noterar en tydlig ökning av resultat både kvantitativt och kvalitativt, på alla tre samhällsnivåer. Vid Sidas uppföljningsresa i Kenya i maj 2017 besökte Sida PMU:s partnerorganisation Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK), som bland annat driver projekt inom barnrättsfrågor i syfte att stärka barns rättigheter i det kenyanska samhället. Sida noterade följande resultat under uppföljningen: - Ökad kunskap om barnrättsfrågor bland 17 regionala barnkoordinatorer; - Ökad rapportering gällande kränkningar av barns rättigheter till regionala koordinatorer och help-deskar; - Minskning av barnmisshandel

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy
Support through swedish civil society org. 2010-2016

To

Recipient
Palestinian Territory, Occupied

For

Sector
Government and civil society
Subsector
Democratic participation and civil society

Duration

Activity length
2015 – 2019

Financial information

Paid per year (net value)
2015 USD 292 124
2016 USD 265 062
Total paid amount (net value)
USD 557 186
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2015-01-01USD 561 185
Disbursement---2015-12-28
USD 292 124
Disbursement---2016-12-28
USD 265 062

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI