Diakonia frame 2016-2020

Activity identifier
SE-0-SE-6-5403054102-PSE-15150

Expected results

Det övergripande målet för Diakonias utvecklingssamarbete är att förändra orättvisa politiska, ekonomiska, sociala och kulturella strukturer som skapar fattigdom, förtryck och våld. Uppföljning av målet kan göras genom att bedöma i vilken grad verksamhetsprogrammen inom insatsen har bidragit till delmålen för de sex verksamhetsområden som Diakonia definierade i sin ansökan. Ett exempel på ett delmål för varje område återges här nedan såsom de har formulerats på engelska:Strengthening partners capacity: Partners administrative and finance capacity has been strengthened. Human Rights: Human Rights defenders have been empowered. Democracy: The enabling environment for Civil Society has improved. Gender Equality: Gender based violence has decreased. Social and Economic Justice: The fair distribution of wealth and access to natural resources has improved. Conflict and Justice: Peacebuilding has been strengthened.    

Results

Rapporteringen för 2018 visar att Diakonias program överlag går enligt plan, med undantag för vissa fall där parterns blivit av med tillstånd att verka i sammanhang av krympande demokratiskt utrymme. Rapporteringen för 2016-2018 omfattar mycket evidens kring hur Diakonias omkring 250 partnerorganisationer bidragit till stärkta mänskliga rättigheter, demokratiska processer, fredsbyggande, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa 2016-2018.Intressant vinkling ges i rapporteringen om kopplingen mellan CSOs kapacitetsutveckling och hållbarhet i sammanhang av krympande demokratiskt utrymme, och här har Diakonia ett viktigt bidrag. Stärkt administrativ och finansiell kapacitet har i flertalet fall lett till diversifierad finansiering/ökad hållbarhet hos lokala partners.Även flera goda exempel på stöd till CSO-plattformar och nätverk ges, som bidragit till uppfyllande av olika MR-ramverk. Ytterligare genomförde Civsam ett fältbesök i Myanmar i november-december 2018 som visade på många viktiga resultat, trots många begränsningar i kontexten som fortfarande präglas av militärens stora inflytande samt konflikter mellan olika del-stater som styrs av olika beväpnade etniska grupper. Vid fältbesöket konstaterades (se reserapport i ärende 15/000356) att Diakonias lokala personal i yangon spelar en viktig roll i att stötta lokala samarbetsparters kapacitetsutveckling, exempelvis genom organisering av olika typer av utbildningar, såsom finansiell kontroll, jämställdhet etc, utefter organisationernas behov. Alla lokala samarbetsparter är registerade och bland resultaten som observerats kan följande nämnas: - Nätverk har etablerats i alla Myanmars regioner, där CSO håller regelbundna utbildningar i mänskliga rättigheter och jämställdhet, inklusive LGBT-frågor, samt mot könsbaserat våld, med strategiska målgrupper såsom medlemmar från lokala och nationella offentliga administrationer, lärare, samt medlemmar från olika religiösa grupper inklusive buddister, kristna och muslimer. - Efter MR-utbildningarna har lokala volontärgrupper etablerats på flera håll lokalt som verkar för att stödja offer för könsbaserat våld, inklusive polisanmälan, skyddsboende, och annat socialt stöd. - HBTQ-rörelsen har etablerats genom ett fast nätverk på ca 23 organisationer som håller regelbundna event för att uppmärksamma mänskliga rättigheter, såsom filmfestivaler, utställningar mm som blir allt mer välbesökta och som därmed skapar ökad acceptans för HBTQ-rörelsen. - Miljöorganisationer inom programmet har etablerat lokala nätverk till stöd för lokala ekologiska jordbruk och hjälper producenterna att nå ut till marknaden med ekologiska produkter, samtidigt som man verkar för en mer hållbar livsstil exempelvis genom miljö-kampanjer av olika slag. - Diakonias samarbetsparter har bidragit till framtagandet av en ny konsumentlag som ställer krav på att produkters innehåll redovisas, utkast till en ny lag mot könsbaserat våld (framtagen 2013 men som beräknas beslutas nästa år), och verkar aktivt för revidering av lagstiftning som diskriminerar HBTQ-personer (penal code 337, samt police "darkness act" samt "transformation act".    

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Aid type
B03 - Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)
Strategy
Support through swedish civil society org. 2010-2016

To

Recipient
Palestinian Territory, Occupied

For

Sector
Government and civil society
Subsector
Democratic participation and civil society

Duration

Activity length
2016 – 2021

Financial information

Paid per year (net value)
2016 USD 553 569
2017 USD 520 567
2018 USD 554 044
Total paid amount (net value)
USD 1 628 180
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2016-01-01USD 1 639 253
Disbursement---2016-12-28
USD 553 569
Disbursement---2017-12-28
USD 520 567
Disbursement---2018-12-28
USD 554 044

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI