Hitta bistånd

Publicerad : September 2, 2020

Uppdaterad : October 16, 2020

På openaid.se kan du som användare söka och hitta information om när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det gett för resultat. Webbplatsens öppna data kan filtreras genom att göra olika val.

På Openaid samlas öppna data från olika källor på ett och samma ställe. Förutom att välja ett årtal för biståndet kan du som användare filtrera webbplatsens data utifrån följande val:

Ansvariga myndigheter

Statistik och utbetalningar från Sida, Utrikesdepartementet och övriga myndigheter som hanterar medel inom den svenska regeringens Utgiftsområde 7: internationellt bistånd ligger till grund för data som presenteras på Openaid.

Genom att välja en ansvarig aktör i filtreringen visas data från just den myndigheten eller det departementet. Till exempel Sida, Utrikesdepartementet eller Folke Bernadotteakademin.

Länder och regioner

Webbplatsens öppna data kan filtreras på de länder eller regioner som Sverige samarbetar med. Och som det svenska biståndet riktar sig mot och genomförs i.

Samarbetspartner

Ansvariga aktörer samarbetar med flera olika partner som antingen hanterar och/eller genomför biståndet. Det kan vara:

 • Multilaterala organisationer
  Delar av det svenska utvecklingssamarbetet genomförs av multilaterala organisationer. Multilaterala organisationer kan vara både en genomförande part eller vidarebefordra medel till andra organisationer. Världsbanken, EU och olika FN-organ är exempel på multilaterala organisationer.
 • Enskilda organisationer och civila samhället
  Delar av det svenska utvecklingssamarbetet bedrivs genom enskilda organisationer och det civila samhället. Det kan vara enskilda organisationer och civila samhället i Sverige, i samarbetsländer eller internationella organisationer.
 • Offentlig sektor
  Delar av det svenska utvecklingssamarbetet genomförs av den offentliga sektorn. Till exempel genom svenska kommuner och svenska myndigheter.
 • Offentlig-privat samverkan och nätverk
  Delar av det svenska utvecklingssamarbetet bedrivs genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer.
 • Övrigt
  Under övrigt redovisas den delen av svenskt utvecklingssamarbete som inte går att hänföra till någon av de tidigare nämnda organisationstyperna.

Sektorkategori

En sektorkategori beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla.

Varje aktivitet på Openaid är kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i. Som användare kan du filtrera utifrån en sektorkategori. Det kan till exempel vara industri, handel eller utbildning. Det är också möjligt att filtrera aktiviteter på en sektor som är en mer specifik definition.