Om Openaid.se

Openaid.se är en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata.

Var uppmärksam på att vi presenterar öppen data och att vi kontinuerligt jobbar med att förbättra både kvantiteten och kvaliteten på datan. I vissa fall är inte datan fullständig och bör hanteras utifrån den vetskapen.

Öppet bistånd

”Öppna biståndet” är benämningen på regeringens arbete med att anpassa det svenska utvecklingssamarbetet till dagens verklighet och de möjligheter som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen skapar. Målet är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. För att nå detta mål behöver biståndet öppnas för insyn och idéer från fler.

Som en del av Öppna biståndet har en transparensgaranti införts i biståndet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Webbplatsen för detta är Openaid.se, en webbaserad informationstjänst om Sveriges bistånd byggd på öppna myndighetsdata.

Största möjliga insyn i biståndet

På Openaid.se kan allmänheten, biståndsaktörer och andra intressenter följa när, till vem och för vilka ändamål biståndsmedel har betalats ut och med vilka resultat. Openaid.se visar tillgänglig öppen biståndsdata med så hög detaljnivå som möjligt i informationssyfte. Det är därför inte ett statistikverktyg i traditionell mening.

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete har utvecklat Openaid.se på uppdrag av Utrikesdepartementet. Även information från andra myndigheter och departement som hanterar biståndsmedel presenteras på Openaid.se.

Vilken information kan jag hitta på Openaid.se?

Openaid.se utgår ifrån data på aktivitetsnivå för enskilda biståndsinsatser. Dessa utbetalningar summeras sedan till totalbelopp. De summor som visas på webbplatsen är därför baserade på de insatsdata som finns tillgängliga elektroniskt.

Datan bygger på statistik och utbetalningar från UD, Sida och andra myndigheter och departement som hanterar biståndsmedel. Undantaget är de delar av biståndsinformationen som är belagd med sekretess.

Aktiviteterna innehåller vanligtvis en kort beskrivning såväl som information om ansvarig myndighet, land, genomförande organisation, sektor, samarbetsform, o.s.v. Allt fler aktiviteter innehåller också dokumentation i form av avtal och rapporter. Ju närmare nutid i tidsserien, desto mer detaljerad och komplett data finns tillgänglig.

  • 2007- Komplett offentlig insatsdata om Sveriges bistånd samt viss dokumentation
  • 2003-2006 Insatsdata för utbetalda bilaterala medel från Sida och UD, multilateralt basbudgetstöd samt viss dokumentation
  • 1998-2002 Insatsdata för utbetalda bilaterala medel från Sida samt multilateralt basbudgetstöd

I de fall dokument saknas på sajten kan de begäras ut från ansvarig myndighets arkiv.

Vilka handlingar är offentliga?

För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar.

Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheter är i princip allmänna och därmed offentliga. Detta kan till exempel vara brev, beslut och utredningar. Handlingar som kommer in till och skickas ut från en myndighet registreras därför. Det som är nytt med Openaid.se är att handlingar offentliggörs aktivt och samlat, som en del av transparensgarantin.

Begränsningar i datat

Vi arbetar ständigt på att förbättra biståndsdatans kvantitet och kvalitet, men det finns vissa begränsningar.

Informationen på Openaid.se är tillgänglig i sin ursprungliga form från insatssystemen och webbplatsen visar data på det språk som har använts i handläggning eller rapportering. Information kan därför finnas på både svenska och engelska.

Delar av biståndsinformationen är belagd med sekretess och kan därmed vara undantagen publicering på Openaid.se. Det beror på att samarbetsparter och enskilda individer kan komma till skada om den offentliggörs.

När summor inte går jämnt upp med de belopp som Sverige har rapporterat årligen beror detta bland annat på variationer i statistisk rapportering, hur skuldsedlar har beräknats samt att endast offentlig data redovisas. Felaktig information kan också förekomma. Hjälp gärna till och rapportera detta.

Hur gör jag om jag vill ha mer information?

Arkiven i regeringskansliet eller Sida har fullständig dokumentation samt originalhandlingar. Dit kan man vända sig med frågor om information som ännu inte gjorts tillgänglig på Openaid.se.

Kontakt Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning: registrator@regeringskansliet.se

Kontakt Sidas arkivsupport: sida@sida.se

Har du förslag på hur Openaid.se kan utvecklas? Mejla oss!

Har du synpunkter på hur det svenska biståndet borde utvecklas, gå in på UD:s blogg om utvecklingspolitik.

För en inblick i hur det bistånd som kanaliseras via svenska frivilligorganisationer redovisas
– se Sidas CSO-databas.

Fler inititativ om öppenheten inom biståndet

IATI: International Aid Transparency Initiative (IATI)
AidData: AidData
PublishWhatYouFund: The Global Campaign for Aid Transparency
OECD/World Bank: Aidflows
Världsbanken: Mapping for ResultsOpen Data
USA: ForeignAssistance.gov
Storbritannien: DFID development tracker
Danmark: DANIDA OpenAid
Nederländerna: Openaid.nl