Svenska Missionsrådet Humanitär ram 2017-2019

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-10462A0101-GGG-72010

Detta beslut är ett kompletterande insatsbeslut till avtal med Svenska missionsrådet om bidrag till humanitära insatser för perioden 2017-2019. Besutet tas i enlighet med Sidas insatshanteringsregel paragraf 3.11.3 och avser andra året av ett tre-årigt avtal. Under 2017 fortsatte de globala humanitära behoven att öka, där långvariga och utdragna konflikter fortsatte att dominera det humanitära landskapet tillsammans med storskaliga flyktingkriser, naturkatastrofer och allvarliga hälsokriser. Antalet människor i behov av humanitärt stöd och skydd beräknades till 128,6 miljoner i slutet av 2017 - detta var en ökning med 16,4 miljoner människor jämfört med början av året. För att svara upp mot de globala humanitära behoven genomför Sida varje år en analys av de största humanitära/regionala kriserna i världen (en s.k. HCA-analys - Humanitarian Crisis Analysis) vilket mynnar ut i en humanitär allokering för det kommande året. För 2018 har 15 kriser analyserats. HCA-analysen ger en översikt av den humanitära situationen och identifierade sektorprioriteringar, samt vilka partnerorganisationer som har kapacitet att svara upp mot identifierade behov i respektive kris. Svenska missionsrådets (SMR) humanitära program bedöms av Sida som relevant i förhållande till målen i Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020, och i detta beslut föreslås därför att fortsatt stöd ges till programmet under 2018. Detta beslut är ett kompletterande insatsbeslut som innebär att en tredje ändring görs av avtalet mellan Sida och SMR om bidrag till "SMRs humanitära program 2017-2019". Sida och SMR har ett s.k. strategiskt partnerskap och ovanämnda avtal sträcker sig över perioden 1 april 2017 - 31 mars 2020. I likhet med andra avtal som Sida ingår för humanitärt stöd, är detta ett avtal av standardkaraktär förutom det faktum att finansiella medel allokeras år för år baserat på HCA-analysen och SMRs årliga projektförslag. Avtalet ändras således varje år för att inkorporera kommande års medelstilldelning. SMR har kommit in med ansökan till Sida om stöd för det humanitära arbetet under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019. Totalt ansöker SMR om 59,6 milj. kr för 2018. SMR ansöker om finansiering för 1) landinsatser i Burundi, Etiopien, Niger, Israel/Palestina, Sudan, Sydsudan och Uganda (43,6 milj. kr), 2) insatser i form av så kallad RRM (Rapid Response Mechanism) som möjliggör snabbt stöd till nya kriser som kan komma att inträffa under året (15 milj. kr), samt 3) kapacitetsstärkande aktiviteter för SMRs partners (1 milj. kr). Två tidigare beslutade tre-årsinterventioner i Sudan och Israel/Palestina, som totalt omfattar 10 milj. kr under 2018, är inkluderade i SMRs ansökan (beslut 2017-000942). Detta innebär att SMR totalt ansöker om 49,6 milj. kr i nya medel inför 2018. Under beredningsprocessen i anslutning till detta beslut, har Sida vidare beslutat att tilldela SMR 1 milj. kr för kapacitetsstärkande aktiviteter under 2019 - det nya beloppet som ska tillföras SMRs avtal blir därmed 50,6 milj. kr. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer SMRs avtal, efter att detta beslut fattats, att uppgå till totalt 132,6 milj. kr. Sida bedömer att insatsen kommer att bidra till att möta de behov som identifierats i de humanitära landanalyserna som Sida genomfört inför 2018. SMR planerar att under 2018 arbeta med fyra olika medlemsorganisationer: ADRA (Adventist Development Relief Agency), IAS (International Aid Services), PMU (Pingsmissionens utvecklingssamarbete) samt SKR (Sveriges Kristna Råd). Dessa fyra organisationer genomför i sin tur ofta insatserna i samarbete med lokala partnerorganisationer. De föreslagna insatserna fokuserar till stor del på livräddande insatser inom vatten och sanitet (s.k. WASH-insatser i Etiopien, Niger, Sudan, Sydsudan och Uganda) samt skydd för befolkning som utsätts för brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (det senare genom ett humanitärt följeslagarprogram i Israel/

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Akut hjälp
Subsektor
Materiel relief assistance and services

Varaktighet

Aktivitetslängd
2017 – 2021

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 3 255 916
2018 SEK 2 769 688
2019 SEK 7 915 200
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 13 940 804
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2017-03-01SEK 13 970 888
Disbursement---2017-12-28
SEK 3 255 916
Disbursement---2018-12-28
SEK 2 769 688
Disbursement---2019-12-28
SEK 7 915 200

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI