Svenska Missionsrådet Humanitär ram 2017-2019

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-10462A0101-GGG-72010

Detta beslut är ett kompletterande insatsbeslut till avtal med Svenska missionsrådet om bidrag till humanitära insatser för perioden 2017-2019. Besutet tas i enlighet med Sidas insatshanteringsregel paragraf 3.11.3 och avser andra året av ett tre-årigt avtal. Under 2017 fortsatte de globala humanitära behoven att öka, där långvariga och utdragna konflikter fortsatte att dominera det humanitära landskapet tillsammans med storskaliga flyktingkriser, naturkatastrofer och allvarliga hälsokriser. Antalet människor i behov av humanitärt stöd och skydd beräknades till 128,6 miljoner i slutet av 2017 - detta var en ökning med 16,4 miljoner människor jämfört med början av året. För att svara upp mot de globala humanitära behoven genomför Sida varje år en analys av de största humanitära/regionala kriserna i världen (en s.k. HCA-analys - Humanitarian Crisis Analysis) vilket mynnar ut i en humanitär allokering för det kommande året. För 2018 har 15 kriser analyserats. HCA-analysen ger en översikt av den humanitära situationen och identifierade sektorprioriteringar, samt vilka partnerorganisationer som har kapacitet att svara upp mot identifierade behov i respektive kris. Svenska missionsrådets (SMR) humanitära program bedöms av Sida som relevant i förhållande till målen i Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020, och i detta beslut föreslås därför att fortsatt stöd ges till programmet under 2018. Detta beslut är ett kompletterande insatsbeslut som innebär att en tredje ändring görs av avtalet mellan Sida och SMR om bidrag till "SMRs humanitära program 2017-2019". Sida och SMR har ett s.k. strategiskt partnerskap och ovanämnda avtal sträcker sig över perioden 1 april 2017 - 31 mars 2020. I likhet med andra avtal som Sida ingår för humanitärt stöd, är detta ett avtal av standardkaraktär förutom det faktum att finansiella medel allokeras år för år baserat på HCA-analysen och SMRs årliga projektförslag. Avtalet ändras således varje år för att inkorporera kommande års medelstilldelning. SMR har kommit in med ansökan till Sida om stöd för det humanitära arbetet under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019. Totalt ansöker SMR om 59,6 milj. kr för 2018. SMR ansöker om finansiering för 1) landinsatser i Burundi, Etiopien, Niger, Israel/Palestina, Sudan, Sydsudan och Uganda (43,6 milj. kr), 2) insatser i form av så kallad RRM (Rapid Response Mechanism) som möjliggör snabbt stöd till nya kriser som kan komma att inträffa under året (15 milj. kr), samt 3) kapacitetsstärkande aktiviteter för SMRs partners (1 milj. kr). Två tidigare beslutade tre-årsinterventioner i Sudan och Israel/Palestina, som totalt omfattar 10 milj. kr under 2018, är inkluderade i SMRs ansökan (beslut 2017-000942). Detta innebär att SMR totalt ansöker om 49,6 milj. kr i nya medel inför 2018. Under beredningsprocessen i anslutning till detta beslut, har Sida vidare beslutat att tilldela SMR 1 milj. kr för kapacitetsstärkande aktiviteter under 2019 - det nya beloppet som ska tillföras SMRs avtal blir därmed 50,6 milj. kr. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer SMRs avtal, efter att detta beslut fattats, att uppgå till totalt 132,6 milj. kr. Sida bedömer att insatsen kommer att bidra till att möta de behov som identifierats i de humanitära landanalyserna som Sida genomfört inför 2018. SMR planerar att under 2018 arbeta med fyra olika medlemsorganisationer: ADRA (Adventist Development Relief Agency), IAS (International Aid Services), PMU (Pingsmissionens utvecklingssamarbete) samt SKR (Sveriges Kristna Råd). Dessa fyra organisationer genomför i sin tur ofta insatserna i samarbete med lokala partnerorganisationer. De föreslagna insatserna fokuserar till stor del på livräddande insatser inom vatten och sanitet (s.k. WASH-insatser i Etiopien, Niger, Sudan, Sydsudan och Uganda) samt skydd för befolkning som utsätts för brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (det senare genom ett humanitärt följeslagarprogram i Israel/

Förväntade resultat

The overall objective of the Swedish Mission Council (SMC)’s humanitarian programme 2017-2019 is to "save lives, alleviate suffering and uphold dignity for women, men, girls and boys who are suffering from armed conflict, natural disasters and the effects of climate change, and reinforce the capacity of local civil society to act as first responders and also work for a resilient society". Under this programme, SMC channels Sida-funding to pre-approved member organizations whose operations contribute to the objectives. SMC also directly implements activities aimed at strengthening and supporting the member organizations in the development of their roles and capacities as providers of humanitarian assistance.

Resultat

The expected results of the SMC humanitarian programme are of two types: 1) Results that are changes in the humanitarian situation of people in need, product of the humanitarian assistance provided by SMC’s member organizations and/or their local partner organizations in the field, and 2) Results that are changes in the capacity of SMC’s member organizations and their local partners to contribute to change for people in need, product of SMC’s own work to ensure quality and to strengthen and support its member organizations. In the view of Sida, the two types of results are interdependent and must always be understood and assessed together. While the programme - as well as Sida’s potential support for it - covers the three-year period from 2017 to 2019, projects are normally approved and implemented on an annual basis or shorter. This summary thus only covers results achieved through activities under the SMC humanitarian programme between 1st of April 2017 and 31st of March 2018. During this period, SMC and its partners have supported some 370 000 people in need with mainly Food Security and Livelihoods, Nutrition and WASH assistance, in 11 humanitarian crises around the world, including some very challenging contexts with severe access restrictions and security concerns. For instance, emergency food assistance was delivered to more than 60 000 people in hard-to-reach areas of Yemen, and access to safe water have been provided for almost 55 000 people in Sudan and South Sudan. Also, 400 vulnerable households in the severely drought-affected Sanaag region of Somalia where reached with food, WASH and NFI assistance, thereby contributing to avert famine, and more than 8 000 people in Diffa, Niger, improved their access to water, hygiene and sanitation. SMC and partners also responded to crises with a sudden onset, providing emergency relief and supporting early recovery efforts with multipurpose cash-assistance, emergency food packages and WASH-related services to over 56 000 people affected by floods in India and Bangladesh. Two multi-year interventions were initiated in 2017. Sida’s general rationale for multi-year humanitarian funding is to strengthen the humanitarian response in protracted crises and support resilience building as a strategy for phase-out of humanitarian assistance and “bridging” the gap to support from long-term development funding. Since the two interventions under SMC’s programme were approved and initiated before the current framework for multi-year funding they don’t adhere strictly to neither of these criteria. None the less, they do put the emphasis on addressing key factors that enable sustainable solutions to basic needs, as in the WASH intervention by IAS in Sudan, and respond with longer-term strategies to protracted situations of violence and abuse, as in the accompaniment programme SEAPPI by the Swedish Council of Churches in Israel and Palestine. SMC member organizations have responded to both natural and man-made crises in collaboration with local partner organizations, as their natural way of working but also as a conscious strategy for strengthening local capacities to respond to humanitarian situations. The positive results achieved in the responses give an indication that the strategy works, and that local churches and organizations have the capacity to deliver humanitarian assistance. However, they do not necessarily testify to the sustainability of this capacity or the preparedness of the local organizations to respond to future crises. SMC reports the establishment of fund to support smaller organizations in performing adequate needs assessments and a pilot project to support and share learning regarding cooperation with local partners, who may have weaker internal systems for managing humanitarian projects and funding, as examples of initiatives to strengthen the abilities of local organizations to act as first responders in humanitarian situations. Over the last years, SMC has made stea

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Akut hjälp
Subsektor
Materiel relief assistance and services

Varaktighet

Aktivitetslängd
2017 – 2021

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 3 255 916
2018 SEK 2 769 688
2019 SEK 5 272 658
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 11 298 262
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2017-03-01SEK 17 356 456
Disbursement---2017-12-28
SEK 3 255 916
Disbursement---2018-12-28
SEK 2 769 688
Disbursement---2019-12-28
SEK 5 272 658

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI