WFP - Hållbar resilienceutveckling i Kenyas torra och halvtorra områden

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5111008301-KEN-74010

World Food Programme:s 3-åriga projekt "Enhancing Complementarity and Strengthening Capacity for Sustainable Resilience building in Kenya's Arid and Semi-Arid Lands" syftar till att bygga upp och öka förmågan och motståndskraften hos individer, hushåll och institutioner att hantera väder- och livsmedelsrelaterade kriser och katastrofer i de mest utsatta och sårbara områdena i Kenya. De torra och halvtorra områdena (Arid and Semi-Arid Lands) är de områden som drabbas värst av de återkommande torkkatastroferna, delvis till följd av klimatförändringar, och där de mest sårbara männen och kvinnorna lever. Projektet - som kombinerar delar av WFP:s Country Programme 2014-2018 och det humanitära Protracted Relief and Recovery Programme - fokuserar på att bygga upp motståndskraft på individ och hushållsnivå, öka kompetensen och kapaciteten hos kenyanska myndigheter att förvalta samt ta över ledarskapet för att samordna, förebygga och svara mot livsmedels- och väderrelaterade kriser och katastrofer genom att WFP överför sina kunskaper och färdigheter, samt att hantera bakomliggande orsaker till sårbarhet, i syfte att förbättra förutsättningarna för en långsiktig hållbar utveckling för de mest sårbara männen och kvinnorna. Projektet antar en tredimensionell ansats som inbegriper aktiviteter på nationell, läns- och lokal nivå. På nationell nivå kommer projektet att stödja myndigheten ”National Social Protection Secretariat” i syfte att vidareutveckla och säkerställa att de sociala skyddsnäten i Kenya är samordnade, effektiva, koordinerade och tillgängliga för marginaliserade kenyanska kvinnor och män som behöver stöd för sin överlevnad. Syftet är även att integrera WFP:s matbiståndsprogram i de nationella skyddsnäten. På länsnivå (county), kommer projektet bl.a. genom samarbete med myndigheten National Drought Management Authority att stödja kapacitetsutveckling av länsregeringar och övriga partners i fyra län i de torra områdena av ASALs , i syfte att öka deras förmåga och kapacitet att bedöma, förebygga, samordna och svara mot väderrelaterade - och livsmedelskriser och katastrofer. På lokal nivå kommer projektet att förmedla månatliga kontantöverföringar till behöriga småskaliga bönder i fem län i de halvtorra områdena av ASALs, samt vidareförmedla medel till NGO:s för att stödja dessa bönder att genomföra värdeskapande projekt (asset creation), såsom att etablera vattendammar eller småskalig bevattning. Kontantöverföringarna är villkoras på utfört arbete i projekten. Detta sociala skyddsnät benämns som ett produktivt skyddsnät. Detta sker inom ramen för WFPs värdeskapande kontantöverföringsprogram 'Cash for Assets'. Kontantöverföringar tillsammans med projekten ämnar att bidra till ökad motståndskraft för kvinnor och män mot återkommande väderrelaterade - och livsmedelskriser. Syftet är att målgruppen successivt ska slussas ut ur ”Cash for Asset” programmet och öka sina förutsättningar för självförsörjning och tillgång till lokala marknader samt deltagande i värdekedjor. Projektet kommer att genomföras av WFP i samarbete med kenyanska nyckelpartner, vilket kommer bidra till att de bakomliggande orsakerna till sårbarhet analyseras och hanteras så att programmet bidrar till en långsiktig ökad motståndskraft hos marginaliserade kvinnor och män i de torra och halvtorra länen i Kenya. Långsiktigt är avsikten med projektet att WFP:s roll successivt ska fasas ut och Kenyas regering ska ta ett utökat ansvar för ”Cash för Assets” programmet samt ta ett helhetsansvar för att utveckla och etablera koherenta och sociala skyddsnät med nationell täckning. Projektet bedöms vara innovativt i sin design då de tre byggstenarna länkar ihop WFP:s humanitära- och utvecklingsprogram, och därmed överbryggar klyftan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Ett gemensamt lärande Sverige - WFP rörande vad som utgör effektiva åtgärder för att bygga motståndskraft kommer delvis att främjas genom en uppföljningskonsult

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
WFP, World Food Programme (FN:s livsmedelsprogram)
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi
Kenya 2009-2015

Till

Mottagare
Kenya

Inom

Sektor
Katastrofförebyggande och katastrofberedskap
Subsektor
Disaster prevention and preparedness

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2019

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2014 SEK 25 000 000
2015 SEK 50 000 000
2016 SEK 65 000 000
2017 SEK 105 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 245 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-12-01SEK 245 000 000
Disbursement---2014-12-28
SEK 25 000 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 50 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 65 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 105 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

Contract

Memorandum of understanding (If agreed by all parties)

Tender

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI