FN-gemensamt program för ungdomssysselsättning

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5119004901-ZMB-31120

ILO har tillsammans FAO, utarbetat ett gemensamt program med namnet Decent Jobs and Improved Food Security through Development of Sustainable Rural Enterprises. FN i Zambia, via ILO, inkom under 2013 med en ansökan om finansering från Sida om motsvarande 46,075 SEK för att implementera detta program under perioden 2013-17. Det övergripande målet med insatsen är att bidra till att adressera den höga arbetslöshet som möter ungdomar och då speciellt inom den formella sektorn. Ambassaden tog beslut om finansiering av insatsen med villkoret att projektet delas in i två faser: fas ett som en uppstartsfas på 12 månader och med en budget på 17,4 MSEK. Målet med denna uppstartsfas var att: • Få tillstånd arrangemangen för att implementera programmet och stärka evidenskedjan för programteorin. Det senare ska göra det möjligt att välja insatser som svarar mot Zambias utvecklingsutmaningar och prioriteringar. • Genomföra bredare konsultationer för att dels säkerställa brett ägarskap för de lokala programmen, samt för att anpassa dessa till utvecklingsmål och prioriteringar så som de uttryckts av de för programmet viktigaste intressenterna. • Säkerställa konsensus gällande de utvalda jordbruksvärdekedjorna för programmets insatser, • Analysera de utvalda värdekedjorna med syftet att identifiera systemhinder som begränsar unga från att delta i dessa jordbruksvärdekedjor. Den andra delen av programmet är implementeringsfasen som kommer att pågå under 36 månader. Finansiering av den andra delen av programmet är villkorat till följande; • Att ILO inlämnar en rapport i juli 2014, • Att ett översynsmöte mellan de huvudsakliga deltagarna i programmet faller väl ut, • Att Sida slutför och godkännander beslut om insats ILO slutförde uppstartsfasen vilken resulterade i följande: Gemensamma arrangemang för programmet och gemensamma implementeringsmodaliteter • En rådgivande styrkommittee (steering committe) har etablerats under uppstartsfasen av programmet. Styrkommitten är sammansatt av representanter från tre ministerier, en givarrepresentant, representanter från FN systemet (ILO och FAO), en representant från arbetsgivarorganisationen och en representant från arbetstagarorganisationen. Styrkommittén leds av en statssekreterare på ministeriet för ungdom och idrott. Styrkommittén kommer att mötas en gång i halvåret. Under uppstartsfasen hölls två möten. Under uppstartsfasen kommer en teknisk arbetsgrupp bestående av representanter från de viktigaste deltagarna i programmet att formeras. • Ett programteam inhyst hos ILOs Lusaka kontor har etablerats, bestående av en teknisk chefsrådgivare, internationell program kordinator, nationell program kordinator, nationell program handläggare från ILO, nationell programhandläggare från FAO, ekonomi och administrationshandläggare (ILO), samt en chaufför (ILO). Teamet är baserat i Lusaka. Konsultationer med intressenter och anpassning av programmet Ett antal aktiviteter genomfördes inom programmet för att engagera de viktigaste intressenterna i designen av programmet. Syftet med detta var att säkerställa ett brett lokalt ägarskap för programmet. De konsultativa aktiviteterna inkluderade: • En inledande workshop i november 2013 för att in introducera programmet och öka medvetenheten hos intressenter om programmets existens. • En högnivå lansering av programmet av ILOs general direktör, Guy Ryder genomfördes i december 2013. Detta gjordes med syftet att höja programmets profil hos en bredare grupp av intressenter; • En konsultativ workshop på sektornivå genomfördes i februari 2014 för att söka konsensus när det gällde att välja den andra värdekedjan för programinsatser: (Hänvisar till bifogad rapport från denna uppstartsfasen). • För att orientera intressenter i värdekedjeansatsen (vilken är central för programmets implementeringsstrategi) hölls en kurs i värdekedjeutveckling in maj 2014. (Hänvisar till bifogad rapport från uppstartsfasen). • En workshop för att gå igenom och informera in

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
ILO, Internationella arbetsorganisationen – ordinarie budget, kompletterande konto
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Zambia 2013-2017

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2013 – 2019

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2013 SEK 17 400 000
2014 SEK 12 550 000
2015 SEK 9 925 000
2016 SEK 6 200 000
2017 SEK 12 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 58 075 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2013-09-01SEK 58 075 000
Disbursement---2013-12-28
SEK 17 400 000
Disbursement---2014-12-28
SEK 12 550 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 9 925 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 6 200 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 12 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI