SvK HUM 2014-2017

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5204047102-ETH-72010

Detta är ett kompletterande insatsbeslut till avtal med Svenska kyrkan (SvK) om bidrag till humanitära insatser 2014-2017. Beslutet tas i enlighet med Sidas insatshanteringsregel paragraf 3.11.3 och avser ett fjärde år av ett ursprungligen treårigt avtal. SvK har för år 2017 ansökt om finansiering för tre delkomponenter av sitt humanitära program: 1) Flyktingprogrammet för Östafrika omfattar insatser i Djibouti, Etiopien, Kenya, Sydsudan och Uganda med fokus på utbildnings- och skyddsfrågor inklusive psykosocial verksamhet och SGBV. Insatsen omfattar flyktingar från Somalia, DRC, Sudan och Sydsudan. Den planerade budgeten för 2017 är för Kenya 7 600 000 SEK, för Uganda 6 000 000 SEK, Djibouti 4 600 000 SEK, Etiopien 4 500 000 SEK och för Sydsudan 7 000 000 SEK. Vidare beräknas 1 800 000 SEK budgeteras för en regional koordinator som ansvarar för samordning och lärande i relation till flyktingprogrammet. 2) Rapid Response Mechanism (RRM), där SvK har möjlighet att bidra med finansiering till snabba insatser som genomförs vid omedelbara humanitära kriser. Finansieringen går genom ACT-alliansens koordineringssystem. Den planerade budgeten för RRM-insatser för år 2017 är 15 000 000 SEK. 3) Community Based Psychosocial Support (CBPS), där SvK stödjer relevanta partnerorganisationer inom ACT-alliansen att integrera ett CBPS-perspektiv med fokus på att säkerställa de drabbades deltagande i humanitära interventioner. För 2017 ansöker SvK om 4 000 000 SEK för detta program. Den totala budgeten för 2017 är 50 500 000 SEK. Svenska kyrkan har rätt att omallokera medel mellan budgetposter inom ett landprojekt uppgående till totalt högst 10 % av budgeten för det enskilda landprojektet. All omallokering av medel mellan landprojekt kräver dock Sidas skriftliga godkännande. Vidare så bedömer Sida att samtliga medel för 2017 ska utbetalas i början av året för att på bästa sätt möjliggöra planering och genomförande av humanitära insatser utan fördröjning. Ett avsteg från Sidas vanliga rutiner om uppdelade betalningar bedöms motiverat.

Förväntade resultat

Det övergripande målet för SvKs humanitära program 2014-2017 är: To save lives, alleviate suffering and strengthen the dignity, well-being and resilience of emergency-affected communities.

Resultat

Svenska kyrkans program för perioden 2014–2017 stödde humanitära insatser för att hantera både långvariga och plötsliga kriser i Asien, Oceanien, Afrika och Amerika genom att ge tillgång till livsmedel, husrum, hälsovård och grundläggande tjänster. Programmet har också på en mer strategisk nivå arbetat med deltande och respekt för målgruppen i hela programmeringscykel och sökt att säkerställa ett meningsfullt deltagande, ägandeskap för lokal befolkningen, respekt för värdighet. ansvarskrävande och operationalisering av en rättighetsbaserad strategi. Nedan följer några exempel på kvanitativa resultat: 1. 2014 Kenya, Dadaab: Result 1.2: Fler flickor i skolan i flyktingläger Hagadera och Kambioos RefugeeLWF noterade en ökning av inskrivna flickor i skolor, dock inte till det mål som var utsatt. Målet var att öka antalet skolbarn från 22,306 till 24,500 barn, men genom projektet fick ytterligare 9676 flickor tillgång till skola. 2. 2014 Kenya, Kakuma: Mål: ökat skydd och välmående av flickor och pojkar genom sportaktiviteter, för ungdomar som nyligen anlänt till flyktinglägret Kakuma. Under 2014 och 2015 bidrog Svenska kyrkan till att 447 ungdomar deltog i sportaktiviteter varav 16 procent spelade i kvinnliga lag.  3. 2014 Sydsudan: Ökad tillgång till utbildning i flyktlinglägret Yussif Batiland Kaya och bland lokalbefolkningen.  Svenska kyrkan bidrog till att öka antalet barn i låg- och mellanstadiet med 10 222 barn under 2014-2015 4. 2015 Burkina Faso: Sårbara hushåll, särskilt sådana som leds av kvinnor, får ökad kunskap om matprokution och djurhushållning. Svenska kyrkans projekt möjliggjorde för 300 kvinnor att få sådan utbildning, som särskilt relaterades till klimatförändring och hur det påverkar deras produktionsmöjligheter.  Resultat 2016Vad gäller konkreta resultat under 2016 har svenska kyrkan rapporterats det som genomförst genom RRM (rapid response mechanism) där man haft insatser i åtta länder (Afganistan, Centralamerika, Ecuador,Etiopien, Irak, Nigeria, Uganda och Zimbabwe) och dessutom bedrivit projekt i Uganda och Irak. Ett exempel på ett uppnått resultat är det som rapporteras om en insats i Irak, där den RRM för WASH i ett av IDP-lägren som upprättades inför att Mosul. Allt har gått enligt planerna och är tydligt rapporterat. Den största svårigheten var att det var oförutsägbart hur många människor som vid olika tidpunkter fanns i lägret. Det noteras även att Norwegian Church Aid (Svenska kyrkans lokala partner) i Irak har varit medvetna om vikten av att ha kvinnliga medarbetare i projektet - och uppnått att 9 av 32 är kvinnor – vilket kan vara nog så svårt i ett WASH-projekt i Irak. Irakiska kvinnliga medarbetare möjliggjorde att de kunde inkludera ”the transfer of knowledge to other women and girls in the community on culturally relevant hygiene during menstruation” i WASH-aktiviteterna. Deras främsta slutsats från projektet är därför vikten av att planera för flera möjliga scenarier och flexibelt anpassa responsen efter den aktuella situationen. Rapid Response Mechanism 2017Under 2017 genomförde svenska kyrkan flyra RRM interventioner som stödde människor som har drabbats av väpnade konflikter, och komplexa humanitära kriser i södra Sudan, Bangladesh, demokratiska republiken Kongo (DRC), Uganda och Haiti. Totalt nådde insatserna cirka 235 000 män, kvinnor, pojkar och flickor med livräddande humanitärt bistånd.Några av de viktigaste resultaten av insatserna var att: I Sydsudan fick 3 500 hushåll (14 016 personer) livsmedels försörjningsstöd genom kontant distribution. I Uganda nåddes 4 027 personer som hade flytt från den eskalerande konflikten i demokratiska republiken Kongo med skyddstjänster, främst samhällsbaserat psykosocialt stöd (CBPS). I demokratiska republiken Kongo identifierades 3 127 allvarligt undernärda barn och de togs upp för nutritions terapeutisk behandling. I Bangladesh fick 750 hushåll (3 750 personer) nöd utrustning som förberedelse inför monsun säsongen. I Haiti fick 1 025 hushåll (5 125

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi
Humanitärt bistånd genom Sida 2011-2016

Till

Mottagare
Etiopien

Inom

Sektor
Akut hjälp
Subsektor
Materiel relief assistance and services

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2019

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 4 855 500
2019 SEK - 197 112
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 4 658 388
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-01-01SEK 4 855 500
Disbursement---2017-12-28
SEK 4 855 500
Disbursement---2019-12-28
SEK -197 112

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI