Diakonia rambidrag 2015

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5403053401-GGG-33181

Diakonia ansöker om rambidrag för 2015 från anslaget för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället om 160 miljoner SEK. Ansökande organisation: Diakonia är en biståndsorganisation med kristna värderingar, vars huvudmän är frikyrkorna Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Diakonia har haft ramavtal med Sida sedan tidigt 1990-tal. Statusen som ramorganisation förnyades i början av 2014, efter att en ramkriteriebedömning genomförts. Diakonia har fyra regionkontor och 24 landkontor i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Ansökan: Ansökan utgör en förlängning av pågående ramprogram 2012-2014. Ansökan är inte komplett i sig själv, utan presenterar endast förändringar i förhållande till pågående program. Uppgifter som saknades i ansökan har Sida begärt in i efterhand från Diakonia. Bl.a. gäller det ett uppdaterat resultatramverk, en kostnadseffektivitetsanalys, en motivering av höjningen av budgeten samt en uppdaterad insatslista. Budgeten är inte korrekt uppställd, då indelningen av budgeten i verksamhetskostnader hos Diakonia respektive hos lokala samarbetsparter inte följer Sidas riktlinjer. Ansökan omfattar 20 landprogram i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern samt två regionala program i Afrika. Verksamheten är inriktad på fem tematiska områden: mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt fred och försoning. Diakonia arbetar genom lokala samarbetsorganisationer. Totalt 233 ingår i denna ansökan. Kapacitetsutveckling av dessa utgör en viktig del av insatsen. Diakonias övergripande mål är att förändra de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella strukturer som skapar fattigdom, förtryck och våld. Diakonia stöder en bred krets av civila samhällesorganisationer med utgångspunkt från sin förändringsteori som fokuserar på medvetenhet och kunskap om rättigheter, mobilisering samt kollektivt agerande och påverkansarbete. Förväntade resultat: Förväntade resultat specificeras per land/regionalt program. Det är stora skillnader mellan programmen i hur resultaten utformas. Sida bedömer att de förväntade resultaten i flera fall är på en väl övergripande nivå, men de indikatorer som anges konkretiserar dem och gör dem uppföljningsbara. Exempel på förväntade resultat, ett från varje region, inom några vanliga tematiska områden är: "Kenya: Förbättrad tillgång till rättslig prövning för rättighetsbärarna." "Peru: Andinska lantbrukarorganistioner och urfolksorganisationer i Amazonas genomdriver sina kollektiva rättigheter för hållbart nyttjande av naturresurser och för att minska sårbarheten vad gälller klimatförändringar, på ett jämställt, rättighetsbaserat och interkulturellt sätt, genom att utveckla sin kapacitet för påverkansarbete och för att skapa och genomföra alternativa förslag." "Bangladesh: Jämställdhet har stärkts och fördomar relaterade till kön har minskat". "Libanon: Diakonias partners har stärkt sin organisationskapacitet och tematiska kunskap." Tidigare resultatuppfyllelse: Sidas bedömning, baserat på tidigare erfarenhet och ramkriteriebedömningen är att Diakonia har god förmåga att uppnå resultaten. Resultatrapporteringen pekar ofta på resultat i termer av att rättighetsbärare har blivit stärkta och kapacitet hos samarbetsorganisationer har ökat. Exempel på tidigare resultat inom ett par områden: - Demokrati: I Burkina Faso har samarbetspartners arbetat med att demokratisera gruvindustrin bl.a. genom kompetensutveckling och informationskampanjer. Det finns nu ett starkt engagemang för att eliminera barnarbete i gruvorna. - Jämställdhet: Kvinnoorganisationer i Bolivia, Peru och Colombia har utvecklat elva förslag på lagar och policys för att skydda kvinnors rättigheter. Förslagen berör områden som kvinnors rätt till land, trakasserier och politiskt våld mot kvinnor, trafficking och kvinnors deltagande vid fredsförhandlingar. - Samarbetsorganisationers kapacitet: I Mali, DRC och Somalia har representanter för samarbetspa

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform
B01 - Basstöd till NGOs, andra privata organ, PPPs och forskningsinstitutioner
Strategi
Stöd genom svenska org. i det civila samhället 2010-2016

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade education/training

Varaktighet

Aktivitetslängd
2015 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 155 400
2016 SEK - 123
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 155 277
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2015-01-01SEK 155 400
Disbursement---2015-12-28
SEK 155 400
Disbursement---2016-12-28
SEK -123

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI