ITP 304 Quality Infrastructure in Support of World Trade SWEDAC

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5405045101-GGG-33110

Ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) som syftar till att stärka kvalitetssäkringen genom standardisering och ackreditering, med särskilt fokus på utvecklandet av system för att säkerställa kvalitet i produktiva verksamheter. Programmet implementeras av SWEDAC i länder i Södra Afrika och i Asien. Insatsen är ett avrop från ett MENA-kontrakt (C52262).

Förväntade resultat

ITPn Quality Infrastructure Development in Support of World Trade – ITP 304 har genomförts sedan 2014 och förlängdes ytterligare under 2017 i enlighet avtalets förlängninsgoption. Huvudmålet för programmet är att ge förutsättningar för förändringar i deltagande organisationer att möta de internationella krav som ställs och att bidra till utveckling av nationella och regionala system för kvalitetsinfrastruktur. Programmet bidrar genom att utbilda relevanta deltagare från relevanta institutioner, med en förväntan om att institutionell förändring skall genomföras i enlighet med de metoder och förfaringssätt som ingår i programmet. I dagens världsekonomi är de krav som världsmarknaden ställer avgörande för konkurrenskraften vilket även gäller för de deltagande länderna. Det nya multilaterala handelssystemet med World Trade Organization (WTO) i spetsen, har infört nya rättsliga grundregler för internationell handel. WTO-avtalen, som förhandlats fram och undertecknats av en majoritet av världens handelsnationer och ratificerats av deras parlament, är centrala för de globala handelsreglerna. För närvarande har 164 nationer undertecknat avtalet. WTO:s avtal för ’Technichal Barriers to Trade’ (TBT-avtalet) främjar en ökad rörlighet av varor och ställer samtidigt krav på att varornas säkerhet och kvalitet styrks genom transparenta och tillförlitliga system. Genom att följa ett transparent och tillförlitligt system för bedömning av överensstämmelsen kan man undanröja tekniska handelshinder. De nya globala reglerna kräver att nationella myndigheter inför statliga tekniska regler avseende de olika produktområdena samt håller de nationella regeringarna ansvariga för tillsynen. WTO-avtalen utgör grundstenen för de förändringar som sker i världen idag avseende handelsprinciper och bedömning av överensstämmelse av varor. Avtalen och deras principer utgör också grunden för de ämnen som tas upp inom ramen för detta program. Denna ITP fokuserar på en kapacitetsbyggnad för deltagare från institutioner i samarbetsländer med en målsättning att förankra innehåll och kapacitetsutvecklingen genom organisatoriska förändringsprocesser på både individuell, organisatorisk och institutionell nivå i länderna. För detta krävs ett klart ägarskap och engagemang från deltagarnas organisationer för att förankra resultat och ta kunskapen vidare. Tonvikten i målen ligger på ”system och strukturer“. Orsaken till detta är att medlemmarna i WTO-avtalen har åtagit sig att anpassa sina länder till de principer som finns inbyggda i avtalen. Dessa principer har direkt och indirekt påverkan på hur de nationella systemen och strukturerna för nationell och internationell handel är organiserade och bedrivs i medlemsländerna. Programmet fokuserar på att bistå utvecklingsländerna i arbetet med att etablera nya system och strukturer eller att anpassa existerande system och strukturer till de internationella handelsprinciperna, eftersom de är skyldiga att göra detta.  En av de grundläggande förutsättningarna för att kunna delta på lika villkor i internationell handel är att ha infört sådana system, och på så sätt kunna utnyttja avtalens fördelar, dessa system ger tillförlitlighet till de nationell verksamhet och aktiviteter och utgör det företagsklimat inom vilket den nationella ekonomiska verksamheten skall fungera. Fungerande systemen och strukturer och deras tillförlitlighet är en viktig faktor när investerare bedömer investeringsklimatet i länder.  

Resultat

ITPn har organiserats för att svar upp mot de behov som identifierats internationell och genom gällande avtal (WTO). Uppföljningsenkäterna som använts som direkt utvärderingsmodell för genomföraren visar på att deltagarna är mycket nöjda med programmets upplägg och innehåll. Deltagarna anser att ITP-programmet lyckats med att bistå länderna i deras arbete med att anpassa sina nationella system och strukturer till nuvarande internationella handelsregler som definierats i WTO-avtalen. Programmet har tagit upp principer och best practices för implementering av undanröjande av tekniska handelshinder genom att ge riktlinjer för beredning och antagande av relevant lagstiftning för institutionsbyggande och produktsäkerhetslagstiftning. Programmet har även tagit upp utveckling, antagande och tillämpning av frivilliga standarder och upprättandet av nödvändiga kontrollfunktioner i länderna avseende lagstiftningens efterlevnad. Dessa system och strukturer utgör den nationella kvalitetsinfrastrukturen. Programmets mål är att ge förutsättningar för de nödvändiga förändringarna i länderna i syfte att underlätta internationell handel. De individuella och organisatoriskt förankrade förändringsprojekten skall bidra till institutionernas, och/eller ländernas och regionens, utveckling mot anpassning till det nya handelsreglementet. Detta arbete ger direkt effekt för deltagare och berörda organisationer så som ministerier, myndigheter, institutioner, ackrediteringsorgan, laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan m fl. Dessa organisationer kan använda den nya kunskapen och de nya erfarenheterna baserad på relevanta och aktuella principer och praxis för internationell handel och kvalitetsinfrastrukturutveckling. Deltagarna och deras institutioner blir bärare av den kunskap och erfarenheter de förvärvat genom programmet och kan fortsätta denna utveckling genom arbete med sina organisatoriska förändringsprojekt. Programmet har haft positiva resultat i alla de deltagande länderna och i regionen i viss utsträckning avseende underlättande av handel. Före detta deltagare deltar i beslutsfattande avseende nödvändiga förändringar i länderna och representerar sina länder i internationellt samarbete och förhandlingar. Ett antal lagar och förordningar har utarbetats och antagits, standardiseringsarbete har inletts och genomförts och internationella standarder har införts på laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan i syfte att anpassa deras verksamheter till internationella krav. Arbete avseende beredning och antagande av nationella regelverk och kvalitetspolicyer har inletts. Generellt har programmet haft positiv effekt på nationella och regionala beslutsprocesser genom att relevanta individer som deltar i dessa processer har fått utbildning och kunskaper och att man påbörjat nödvändiga förändringsprojekt på nationell och regional nivå. Sida bedömer att programmets resultat och utveckling (med anpassning till lokala förhållanden) som god och i enlighet med programmets planer. SWEDAC har i genomförande utvärderat programmet kontinuerligt under hela programperioden samt gjort en slutlig bedömning vid de avslutande besöken i de sista programländerna där programmet har mottagits väl i regionen och har visat sig vara ett stort stöd till institutionerna och länderna. Sidas bedömning utifrån de resultat som presenterats är att programmet uppfyller målen i stort, så långt som kan bedömas vid tidpunkten för avslutande av programmet. SWEDAC:s analys bygger på det faktum att flera liknande program implementerats sedan tidigare och att de deltagande organisationerna är medvetna om de krav som ställs på dem och deltagarna.         Utvärdering av ITP programmet 2013 -2017 NIRAS upphandlades för att utvärdera ITP-programmen mellan 2013 och 2017. Det övergripande målet med utvärderingen var att undersöka om ITP-programmen uppnått önskat resultat, både på nationell nivå vad gäller institutionernas kapacitet och på regional nivå vad gäller ett mer integrerat

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D02 - Annat tekniskt samarbete
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2020

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2014 SEK 3 589 144
2015 SEK 1 196 382
2016 SEK 147 015
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 4 932 541
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-06-01SEK 4 932 541
Disbursement---2014-12-28
SEK 3 589 144
Disbursement---2015-12-28
SEK 1 196 382
Disbursement---2016-12-28
SEK 147 015

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI