ITP 313 immaterialrätt för utveckling (PRV)

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5412019903-GGG-33110

Under de senaste tio åren har Patent och Registreringsverket (PRV) genomfört tre International Training Program (ITP) inom immateriellarätt (IP). Den utvärdering av samtliga program som genomfördes under 2014 visar att programmen uppnått förväntade resultat i medverkande länder men också att kapacitetsutveckling inom IP-system fortfarande särskilt behövs för de minst utvecklade länderna (MUL). PRV föreslår nu att koncentrera ett nytt kapacitetsutvecklingsprogram till utvalda MUL där det finns stor potential för goda utvecklingsresultat om välfungerande IP-system kan introduceras och genomföras på landnivå. PRV har som vision "att minska fattigdomen genom att öka den ekonomiska tillväxten genom att ge utvecklingsländerna en riktig förståelse av, och möjliggöra en informerad och rationell användning av immaterialrättssystemet". IP-system är en förutsättning för hållbar ekonomisk utveckling i samtlliga länder inklusive MUL, eftersom IP-system är värdeskapande genom att stimulera innovation, användning av patent (uppfinningar) och utveckling av den sk kreativa industrin tack vare upphovsrättsligt och varumärkeskydd (branding). Studier genomförda av World International Property Organisation (WIPO) visar att fungerande IP-system kan bidra till ett lands ekonomi med så mycket som 30 - 40% av BNP (varav 5-10 % kan hänföras till upphovsrättigheter). Dessutom, om MUL ska klara alla krav för fullvärdigt medlemskap i Världshandelsorganisationen (WTO), måste de också uppfylla TRIPS-avtalets handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt. Den föreslagna kapacitetsutvecklingsinsatsen för MUL skulle bidra till ländernas uppbyggnad av IP-system som följer TRIPS avtalet och leder till fullvärdigt medlemsskap och del av WTO:s fördelaktiga handelsregler. Sidas bedömning är att PRV med sitt myndighetsuppdrag har en unik ställning som "bärare" av Sveriges IP-system. Det grundläggande syftet med programmet är att bygga upp MULs myndigheters kapacitet i hantering av immaterialrätt för hela samhällets nytta. Denna roll sammanslagen med PRV:s långa och gedigna erfarenhet och kapacitet att genomföra utbildningar, deras roll som samordnare för de olika aktörerna inom immaterialrätt samt deras breda kontaktnät gör dem till en särskilt strategisk genomförare av IP-systemutbildning. De metoder som tidigare har används har visat sig ha mycket bra möjligheter att nå hållbara resultat i fråga om institutionell förändring, inklusive utveckling av IP-system som ger bättre service till alla medborgare och genererar sysselsättning och nationell ekonomisk tillväxt. Som sådan, passar denna insats väl in i flera av Sidas bilaterala och regionala strategier liksom i resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten.

Förväntade resultat

Övergripande mål: Ett lands IP-system utvecklas eller förstärks genom ny utformning av policy, förordningar och/eller lagstiftning, liksom genom stärkt implementering av dessa. Denna utveckling kan bidra till att deltagande länder kan ansluta sig till TRIPS och därmed öka möjligheterna till fullvärdigt medlemskap i WTO.Outcomenivå:1. Deltagare har stärkt kapacitet att arbeta med immaterialrätt och att genomföra sina identifierade förändringsprojekt. 2. Deltagarnas hemorganisationer och myndigheter har stärkt kompetens att kunna att arbeta och implementera immaterialrätts-system i enlighet med nationella prioriteringar och utvecklingsmålen. 3. PRV upprättar ömsesidigt och hållbart samarbete med olika nya aktörer som ytterligare kan stärka institutionaliseringen av kapacitetsutvecklingen inom området immaterialrätt i de minst utvecklade länderna (MUL). 4. Nationell och internationell samverkan mellan immaterialrättskontor och brottsbekämpande organ inrättas.

Resultat

Deltagare har stärkt kapacitet att arbeta med immaterialrätt och genomfört sina förändringsprojekt. Deltagarnas hemorganisationer och myndigheter har stärkt kompetens att kunna arbeta och implementera immaterialrätts-system i enlighet med nationella prioriteringar och utvecklingsmålen. PRV kontinuerligt upprättar ömsesidigt och hållbart samarbete med olika nya aktörer som ytterligare kan stärka institutionaliseringen av kapacitetsutvecklingen inom området immaterialrätt i de minst utvecklade länderna (MUL). Ett första möte med EAC. East African Community, UDSM, Univerity of Dar es Salaam och NMAI, Nelson Mandela African Institute i Arusha Tanzania ägde rum i november 2016. Återrapportering om status av nationell och internationell samverkan mellan immaterialrättskontor och brottsbekämpande organ har inte inkommit än men detta är ett långsiktigt mål.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D02 - Annat tekniskt samarbete
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2015 – 2022

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 2 513 076
2016 SEK 837 692
2017 SEK 517 851
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 3 868 619
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2015-06-01SEK 5 637 692
Disbursement---2015-12-28
SEK 2 513 076
Disbursement---2016-12-28
SEK 837 692
Disbursement---2017-12-28
SEK 517 851

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI