FAO/FLEGT Global 2015-2021

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-6105010301-GGG-33110

Det föreslagna programmet har som målsättning att uppnå en god styrning av skogsbruket i utvecklingsländer samt att främja legal handel med skogsprodukter. Detta förväntas även på lång sikt bidra till en hållbar skogsanvändning och fattigdomsbekämpning. FAO FLEGT är ett stödprogram till EU FLEGT, för att bygga kunskap och kapacitet på policy- såväl som på företags- och samhällsnivå för att länder ska kunna ingå i ”voluntary partnership agreements” (VPA) förhandlingar och/eller för att kunna förbereda och verkställa initiativ för hållbart skogsbruk utanför VPA ramverket. Det är en utveckling av tidigare fas av samma program men med ett större fokus på små och medium-stora företag och deras möjlighet att påverka och delta i förhandlingar om skogslagstiftning och legal handel. Sidas bedömning är att insatsen har potential till att bidra till ett mer hållbart skogsbruk (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) och till att de potentiella fördelarna med legal handel av timmer och handelsavtal för ett hållbart skogsbruk även gagnar småbrukare och har potential att hjälpa människor ur fattigdom. Programmets totala budget är 45,000,000 USD (ca 332,300,000 SEK) av vilket FAO själv kommer att bidra med 10% av Sidas och ECs bidrag. EC har initialt gått in med 13,000,000 EUR men förväntas öka sitt bidrag i takt med att programmet implementeras. Cirka hälften av budgeten kommer att vidareförmedlas i form av grants genom en direkt stöd mekanism och årliga ”call for proposals” i de aktuella länderna (15 VPA länder och 10 icke-VPA länder). Initiativet styrs och genomförs av FAO som har stor teknisk kunskap i området samt lång erfarenhet av liknande initiativ till exempel National Forest Program Facility (NFP) och Forest and Farm Facility (FFF). Sida stödjer redan FFF initiativet med ett kärnstöd över fem år och FLEGT Facility regionalt (Asien). Det finns goda möjligheter till synergier mellan de tre programmen och Sida, i sin roll som betydande givare till båda, har möjligheten att bidra till utvecklingen mot ett globalt hållbart skogsbruk.

Förväntade resultat

To promote good forest governance and trade in legal timber products, ultimately contributing to sustainable forest management (SFM) and poverty reduction. This includes improving law enforcement and promoting legal compliance in the forest sector.

Resultat

The FLEGT action plan is implemented continuously, with a number of advances each year. The focus on the FLEGT License as the sole end result has diminished, and the gradual advances of the engaged countries bieng highligthed to a larger extent. Focus moves from the international arena to legalizing domstic markets, with instruments such as public procurement policies, and commodities such as charcoal. For more info, see reporting.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2015 – 2022

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 15 000 000
2016 SEK 10 000 000
2017 SEK 10 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 35 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2015-01-01SEK 35 000 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 15 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 10 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 10 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI