ITC 2017-2021

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-6105035902-GGG-25010

ITC är en viktig aktör globalt då man kopplar samman internationella regelverk och standarder för implementering på lokal och regional nivå. ITC är vidare det enda FN-organ som direkt arbetar med privata sektorn direkt i sin implementering inom handelsområdet. Genom att utvidga handel och öka antalet arbetstillfällen bidrar ITC till fattigdomsminskning och till att skapa större ekonomisk och social egenmakt hos Sidas målgrupper. ITC arbetar nationellt, regionalt och internationellt med beslutsfattare, handels- och investeringsstödsinstitutioner och privata företag för att stödja den internationella konkurrenskraften för små och medelstora företag för jobbskapande och en inkluderande tillväxt och ekonomisk utveckling. ITC prioriterar projektgenomförande i de minst utvecklade länderna (MUL), kustlösa utvecklingsländer, små ö-nationer under utveckling och subsahariska Afrika.

Förväntade resultat

ITC arbetar för att utöka de minst utvecklade och utvecklingsekonomiernas deltagandet i världshandeln, att utvidga handeln för att öka antalet arbetstillfällen samt att minska fattigdomen och skapa större ekonomisk och social egenmakt.

Resultat

ITC  når eller överträffar resultaten i fyra av sina sju övergripande aggregerade indikatorer (outcomes) i den strategiska tvåårsplanen. Inom ett område är resultaten strax under målet i inom de två återstående är resultatuppfyllnaden 83 % respektive 88%  ITC nådde under 2017 de flesta målen den operativa planen. Organisationen överträffar målet att rikta insatser mot prioriterade länder som låginkomstländer, post-konfliktkländer mm. ITC spelade en nyckelroll i förarbetet till Deklarationen om handel jämställdhet som antogs av 120 stater och organisationer vid Världshandelsorganisationens ministermöte i Buenos Aires i december 2017. ITC program för Syd-syd handel resulterade i avtal om 37 miljoner US dollar och av vilka de flesta avsåg småföretag i Afrika söder om Sahara. Över 12 000 företag ansåg att de stärkt sin internationella konkurrenskraft som ett resultat av ITCs stöd under 2017. ITCs analyser av Små- och medelstora företags upplevda konkurrenskraft används i ökande grad av myndigheter som underlag för att förbättra företagsklimatet och öka sysselsättning.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
FN, Förenta Nationerna (organisationer, utvecklingsfonder och kommissioner)
Samarbetsform
Strategi
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Näringsliv
Subsektor
Business policy and administration

Varaktighet

Aktivitetslängd
2017 – 2021

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 7 500 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 7 500 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2017-01-01SEK 7 500 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 7 500 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Fokusområden (policymarkörer)

Markör Huvudsyfte Delsyfte Ej relevant
Jämställdhet
Miljö
Demokrati och Mänskliga rättigheter
Handelsutveckling
Biologisk mångfald
Utsläppsminskning
Klimatanpassning
Motverka ökenspridning
Barnhälsa och mödravård

Källa

Aktivitetsdata från IATI