ITC 2017-2021

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-6105035902-GGG-25010

ITC är en viktig aktör globalt då man kopplar samman internationella regelverk och standarder för implementering på lokal och regional nivå. ITC är vidare det enda FN-organ som direkt arbetar med privata sektorn direkt i sin implementering inom handelsområdet. Genom att utvidga handel och öka antalet arbetstillfällen bidrar ITC till fattigdomsminskning och till att skapa större ekonomisk och social egenmakt hos Sidas målgrupper. ITC arbetar nationellt, regionalt och internationellt med beslutsfattare, handels- och investeringsstödsinstitutioner och privata företag för att stödja den internationella konkurrenskraften för små och medelstora företag för jobbskapande och en inkluderande tillväxt och ekonomisk utveckling. ITC prioriterar projektgenomförande i de minst utvecklade länderna (MUL), kustlösa utvecklingsländer, små ö-nationer under utveckling och subsahariska Afrika.

Förväntade resultat

ITC arbetar för att utöka de minst utvecklade och utvecklingsekonomiernas deltagandet i världshandeln, att utvidga handeln för att öka antalet arbetstillfällen samt att minska fattigdomen och skapa större ekonomisk och social egenmakt. ITC's arbete fokuserar främst på SDG 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt , 17 Genomförande och globalt partnerskap , 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet , 1 Ingen fattigdom, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 2 Ingen hunger.

Resultat

ITC överträffar med god marginal 6 av 7 övergripande mål. Det handlar bland annat om bidrag till bättre policies som stärker konkurrenskraft för små och medelstora företag (178% måluppfyllnad), antalet institutioner för handel och investeringar som stärkt kapacitet (177% måluppfyllnad) och andelen små och medelstora företag som ägs, drivs eller kontrolleras av kvinnor som deltagit i internationell handel till följd av stöd från ITC (utfall 57% mot målet 45%).  ITC har fortsatt spelat ett pådrivande roll genom ett normativt och operativt jämställdhetsarbete inom handelsområdet exempelvis i uppföljningen av Buenos Aires deklarationen för handel och jämställdhet.  En viktig delförklaring till att målen överträffats är att verksamhetens omfattning ökat väsentligt under året genom ökade volymer av både kärnstöd och projekt- och program-stöd. I Sri Lanka bidrog ITC till en ny export-strategi som sedan regeringen avsatte drygt 1 miljard kronor för att genomföra i form av legala reformer, infrastruktur och marknadsföring.  I Burkina Faso bidrog programmet Etiskt mode (Ethical Fashion) till stärkt kapacitet för hantverkare, däribland kvinnor och migranter till skapandet av sociala företag, ökad kunskap, formalisering och väsentligt ökad handel. Programmet innhåller också ett system för kontroll av produktionen uppfyllda krav på arbetsvillkor och miljöhänsyn.         

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
FN, Förenta Nationerna (organisationer, utvecklingsfonder och kommissioner)
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Näringsliv
Subsektor
Business policy and administration

Varaktighet

Aktivitetslängd
2017 – 2021

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 7 500 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 7 500 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2017-01-01SEK 7 500 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 7 500 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI