International Center for Trade and Sustainable Development 2016-2018

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-6105045001-GGG-33110

International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) är en icke-vinstdrivande civilsamhällsorganisation baserad i Geneve som fyller en unik funktion i området handel- och hållbarhet. ICTSD skapades 1996 efter bildandet av WTO och har erhållit finansiering av Sverige sedan starten. Organisationens uppgift är att skapa en brygga mellan handel- och hållbarhetsfrågor på ett begripligt sätt med mål att bidra till att handelsförhandlingar och avtal i större utsträckning beaktar och integrerar hållbarhetsfrågor, både vad gäller fattigdomsminskning och miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. ICTSD:s vision är en värld som är hållbar och som stöds av nationella, regionala och globala handelsramverk som är rättvisa för nuvarande och kommande generationer. Det strategiska målet är att ICTSD ska främja och stärka möjligheten för internationellt handelspolicyskapande och handelsförhandlingar att bidra till målsättningarna för hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Genom framtagandet av tillgängliga, kostnadsfria och anpassade analyser, forskningsrapporter, dialogforum i aktuella frågor bidrar ICTSD till att minska gapet mellan handel och hållbarhetsfrågor samt information och maktassymetrin som råder mellan utvecklade och utvecklingsländer. Komplexa frågor sammanfattas och behovsanpassas för olika intressenter, främst från utvecklingsländer. Förutom framtagandet av material med hög kvalitet har ICTSD skapat ett policyutrymme för diskussion och dialog som tidigare saknats där representanter för förhandlare, beslutsfattare och opinionsbildare har en möjlighet att debattera viktiga frågor inom, och mellan, de tematiska områden som ryms inom hållbar utveckling. ICTSD tar inte ställning för olika länder eller i enskilda frågor. De analyserar och beskriver ett aktuellt område utifrån rådande kontexter och vilka eventuella implikationer olika resultat kan få, positiva och negativa. Sida bedömmning är att ICTSD är en viktig aktör för att på ett objektivt och sakligt sätt bidra till en ökad intregrering av hållbarhetsfrågor i handelspolitiska processer samt begränsa den kunskaps- och kapacitetsassymetri som råder hos förhandlare, beslutsfattare och opinionsbildare mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Insatsen avser ett kärnstöd till ICTSD på SEK 42 000 000 under perioden 2016-2018.

Resultat

ICTSD har under flera decennier på ett framgångsrikt bidragit till att sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor analyserats och lyfts inom handelsförhandlingar och handelspolitik mer generellt vilket bekräftats av oberoende utvärderingar. Viktiga frågor inkluderar jordbruk, energi, fiske, globala värdekedjor, jämställdhet och fattigdomsminskning. Organisationens arbete har gjort det lättare för delegater från låginkomstländer att analysera konsekvenser av olika förhandlingar och förslag och därigenom minska obalanserna mellan stora och små länders förmåga att driva viktiga frågor. Organisationen har under flera år haft svårt att anpassa verksamhetens omfattning till givarnas krympande bidrag. 2018 visade det sig att finansiell styrning och interna kontrollsystem hade stora brister. Bland annat förekom tveksamma policies, brister i tillämpning av exempelvis resepolicy och upphandlingspolicies samt orimligt höga chefsersättningar. Detta utgjorde den främsta orsaken till att verksamheten tvingades att stänga i november 2018. Aktiviteterna pågick då ännu med full styrka då ledningen räknade med att givarna skulle tillskjuta medel för att säkra fortsättning. Givarnas förtroende för ledningen var dock förbrukad. Sida sade upp avtalet och har sedan ställt krav på återbetalning. Organisationen har under avtalsperioden 2016-2018 genom lättillgängliga och opartiskaanalyser och informella dialogtillfällen för delegater bidragit till förbättradeförutsättningar för utvecklingsländer att analysera och föra handelspolitik ochförhandlingar. Organisationen har under lång tid varit en välsedd och närvarande del ide multilaterala handelsförhandlingarna och handelspolitiken bredare. För att öka sittgenomslag har ICTSD haft ett strategiskt samarbete med World Economic Forum. Organisationen har tillhandahållit analyser, artiklar och ansedda veckobrev som gått uttill och använts av breda målgrupper. Under 2017 och 2018 har de årligen genomförtdrygt 100 events (oftast dialoger), publicerat ett sextiotal artiklar och cirka 750nyhetsartiklar till en läsekrets på cirka 30 000. Mellan 40-60% av läsekretsen utgörs avutvecklingsländer och utvärderingar från läsarundersökningar och genomfördaaktiviteter får genomgående goda omdömen. I vilken grad deras analyser av olika förhandlingspositioner och alternativ har påverkatutfall är svårt att säga men anektodiska exempel redovisas löpande. Ett konkret exempelär förhandlingar om eliminering av skadliga fiskesubventioner, ett av de fåtalförhandlingar som pågår under Världshandelsorganisationen. ICTSDs analyser haranvänts av både delegater och civilsamhällesorganisationer som arbetar inom områdetunder både 2017 och 2018. Dessutom så har den kapacitet och det förtroende sombyggts upp har tagits över av andra efter nedstängningen i november 2018. 2018refererade ordföranden för WTOs jordbruksförhandlingar till de dialoger som ICTSDhållit tillsammans med FAO i sin rapporting till generalförsamlingen. Ett annat exempel är att ICTSD under lång tid analyserat förutsättningar inom WTO att hantera så kallade gränsjusteringar för klimatskatter. Detta är en fråga som nyligenlyfts av den franske presidenten som en viktigt förutsättning för att åtaganden inomklimatkonventionen ska kunna uppnås.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
International Centre for Trade and Sustainable Development
Samarbetsform
B01 - Basstöd till NGOs, andra privata organ, PPPs och forskningsinstitutioner
Strategi
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2019

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK 21 000 000
2017 SEK 6 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 27 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-01-01SEK 27 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 21 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 6 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI