ISO Action Plan Developing Countries 2016-2020

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-6105045401-GGG-33110

Stöd till International Organization for Standardization (ISO) Action Plan for Developing Countries (APDC) för perioden 2016 - 2020. Insatsen har som mål att stärka utvecklingsländers nationella standard och kvalitetssäkringssystem genom insatser som bidrar till ökad kunskap och kompetens bland nationella standardiseringsorgan och andra relevanta aktörer i utvecklingsländer. En större del av ISOs arbete under APDC:n fokuserar på tekniskt stöd till nationella standardiseringsinstitut, kompetensutveckling, genom, till exempel, trainings, mentorship program, regionala och globala utbyten med liknande organisationer, och stöd för ett ökat och mer effektivt deltagande i det internationella standardiseringsarbetet inom områden som prioriterats av länderna, utifrån deras behov och intressen. Detta är en global insats som vänder sig till organisationer från utvecklingsländer bland ISO 162 medlemar. Insatsens totala budget beräknas uppgå 85 000 000 SEK. ISOs enhet för Kompetens och Utvecklingsländer (Training and Developing Countries) ansvarar för implementering och uppföljning av APDC. Ingen vidareförmedling görs. Sidas finansiering är inte öronmärkt till något speciellt mål under APDC utan avser stödja planen i sin helhet. Sida är den största finansiären med 41 %, ISO samfinansieras 35 % genom organisationens egna intäkter främst från medlemsbidrag och har som mål att säkra stöd från andra givare för resterande 24 %. ISO bridrar också med experter och projektledning.

Resultat

ISO har genomfört 60% av planerade aktivteterna för hela programperioden och bedömer att man är på god väg att nå målen. Deltagare i olika aktiviteter ger goda omdömen till innehåll och relevans för arbetet. Stödet till att ta fram nationella standardiseringsstrategier är en central komponent och 41% av de nationella standardiseringsorgan som deltagit i olika insatser har färdigställt, eller har nästan färdigställt sina strategier.  Det har under året skett en stor ökning i antalet representanter från utvecklingsländer i globala standardiseringsprocesser. ISO har utökat stödet till dessa representanter och deras nationella stödkommiteer inför och under processen. Det har lett till att förankrade nationella positioner har haft möjlighet att höras och påverka utvecklingen av nya standards inom områden som prioriterats nationellt.  Sida har under lång tid fört dialog om ISO jämställdhetsarbete. Under 2018-2019 har frågan lyfts i organisationen som helhet och en handlingsplan för jämställdhet för hela ISOs verksamhet har lagts fram för beslut under hösten 2019. Samtidigt har ett specifikt arbete med jämställdhetsintegrering inom kapacitetsutvecklingsprogrammet inletts.  ISO har förbättrat sin resultatstyrning och rapportering.    

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Other multilateral institution
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2021

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK 7 000 000
2017 SEK 7 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 14 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-06-01SEK 14 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 7 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 7 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI