Behandling av personuppgifter

Openaid styrs av transparensgarantin. Det innebär att all information om biståndet som omfattas av offentlighetsprincipen och som inte är föremål för sekretess ska göras tillgänglig på webben.

Sida är ansvarig för personuppgifter på Openaid. För att värna om skyddet för den personliga integriteten behandlas personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagerna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Med behandling avses till exempel insamling, bearbetning, lagring och användning av dessa uppgifter.

Här kan du läsa mer om hur Sida behandlar personuppgifter.

Läs mer om dataskyddsreformen hos Datainspektionen.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om hur Openaid behandlar personuppgifter?
Kontakta oss på: openaid@sida.se

Du kan också kontakta dataskyddsombud@sida.se för frågor om Sidas riktlinjer för skydd och behandling av personuppgifter.

Allmänna handlingar

Alla meddelanden som skickas till eller skapas och förvaras hos en statlig myndighet blir allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber oss att få se en allmän handling så kan Sida komma att lämna ut den. Först genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).