Begrepp och förklaringar

Du kan läsa mer om olika begrepp och definitioner i Sidas statistikhandbok (engelska) (Updaterad 2018-12-06)

 • Aktivitet – det finansiella stöd som Sverige ger till ett program eller projekt.
 • Avräkningar  Statens budget är indelad i olika utgiftsområden. Med avräkningar menas kostnader som klassificeras som bistånd av OECD/DAC men som finns på andra delar av statens budget än utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Avser exempelvis kostnader för mottagande av asylsökanden från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige, det svenska bidraget till EU:s gemensamma bistånd som finansieras genom EU:s reguljära budget, utrikesförvaltningens förvaltningskostnader för biståndet, bidrag till vissa FN-organs reguljära budget som belastar anslag inom andra utgiftsområden och hanteras av andra departement än UD, m.m. Läs mer i regeringens budgetproposition  om kostnader på andra delar av statens budget som ingår i biståndsramen.
 • Bilateralt utvecklingssamarbete – utvecklingssamarbete som sker mellan Sverige och ett annat land. Sida är huvudansvarig för Sveriges bilaterala bistånd. Sverige samarbetar i dag bilateralt med 33 länder.
 • Budgetstöd Budgetstöd är ett icke öronmärkt finansiellt stöd till ett lands statsbudget i syfte att bidra till ett program för fattigdomsbekämpning. Medlen överförs till samarbetslandets finansministerium, sammanförs med övriga budgetintäkter och hanteras helt i enlighet med samarbetslandets budgetprocedurer och system för offentlig finansiell styrning. Vid generellt budgetstöd för fattigdomsbekämpning fokuserar villkor, dialog och resultatuppföljning på landets strategi för fattigdomsbekämpning i dess helhet, medan sektorbudgetstöd lägger fokus huvudsakligen på sektorspecifika frågor.
 • CSO – Civilsamhällsorganisation, frivilligorganisation. Se även NGO.
 • DAC – OECD:s biståndskommitté (Development Assistance Committee).
 • Genomförandekanal – den aktör eller organisation som bistår Sveriges samarbetspart i det praktiska genomförandet av en biståndsaktivitet. Det kan handla om att kanalisera pengar eller att praktiskt genomföra en aktivitet.
 • Globala utvecklingsprogram/insatser – biståndsinsatser (till exempel forskning) som inte riktar sig till ett specifikt land eller region.
 • HDI – Human Development Index. Läs mer
 • Humanitärt bistånd – Med humanitärt bistånd avser Sverige insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Läs mer på om humanitärt bistånd på Sida.se.
 • Komponent – en insats kan bestå av en eller flera komponenter/delar, till exempel kan en utbildningsinsats innehålla en särskild komponent som riktas specifikt till flickor.
 • Minuspost/återbetalda medel – belopp med ett minustecken framför avser återbetalda medel.
 • Multilateralt kärnstöd – icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Med kärnstöd avses basbudgetstöd, årligt basbidrag, bidrag som lämnas efter påfyllnadsförhandlingar, uttaxerat bidrag/medlemsavgift samt ägarkapital. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställes till de multilaterala utvecklingsbankerna. Ungefär hälften av Sveriges totala bistånd kanaliseras genom multilaterala organisationer, såsom FN, Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och globala fonder. I multilateralt utvecklingssamarbete går flera givare samman kring gemensamma mål.  Sveriges stöd till de multilaterala organisationernas centrala budgetar, s.k. kärnstöd (primärt icke-öronmärkt), hanteras huvudsakligen av Utrikesdepartementet och vissa andra departement i Regeringskansliet. Sida hanterar i stor utsträckning öronmärkt stöd som går via multilaterala organisationer till insatser i olika länder. Det kallas ibland multi-bi.
 • NGO – frivilligorganisation, organisation i det civila samhället (Non-Governmental organisation). Se även CSO.
 • OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development).
 • OECD/DAC – OECD:s biståndskommitté (Development Assistance Committee).
 • Ospecificerat – De sektorer eller kanaler på Openaid.se som inte passar in i de tolv huvudsektorerna eller typer av aktörer/genomförandekanaler.
 • Programstöd – flera insatser som kan gälla en hel sektor. Sverige stödjer till exempel hela hälsosektorn i Zambia med så kallat sektorprogramstöd.
 • Projektstöd – ett tydligt avgränsat arbete med ett bestämt mål. Sverige kan finansiera en del av eller ett helt projekt.
 • Ramorganisation – organisation som Sida har ett långsiktigt samarbete med och ett avtal genom vilket det regleras att organisationen är en så kallad ramorganisation. Ramorganisationer kan utveckla och bedriva egna utvecklings- och samarbetsprogram och projekt och tecknar då avtal direkt med samarbetspartners i utvecklingsländer. Vissa ramorganisationer har även genom avtal med Sida möjlighet att vidareförmedla stöd till egna medlemsorganisationer som i sin tur tecknar avtal och samarbetar med organisationer i utvecklingsländer. Läs mer om kriterierna för Sidas val av ramorganisationer.
 • Resultatstrategi – regeringens instrument för styrning av biståndet till ett land, region, multilateral organisation eller tematiskt område. Avsikten är att allt svenskt bistånd ska styras via resultatstrategier. Regeringen beslutar om resultatstrategier för enskilda länder och regioner, för samarbetet med multilaterala organisationer och för tematiskt inriktad biståndsverksamhet. Av resultatstrategierna framgår bl.a. vilka resultat regeringen vill att det svenska biståndet ska uppnå. Du hittar samtliga resultatstrategier listade här.
 • Samarbetsform (biståndsform) – begreppet samarbetsform beskriver hur Sverige samarbetar med sin samarbetspart, (ofta en regering i ett samarbetsland), till exempel genom stöd till projekt, ett sektorprogram eller direkt till samarbetslandets budget (så kallat budgetstöd).
 • Samarbetsland – det land som Sverige samarbetar med och där stödet ska bidra till utvecklingsresultat.
 • Samarbetspart/partnerorganisation – den part eller organisation som Sverige samarbetar med i samarbetslandet för att genomföra en insats.
 • Samarbetsstrategi – regeringens tidigare instrument för styrning av utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner. Ersätts under 2013-2015 av resultatstrategier.
 • Sektor – det ämnesområde som en insats syftar till att utveckla, till exempel samhällsstyrning eller hälsa. En insats kan rikta sig till flera sektorer.
 • Subsektor – mer detaljerad beskrivning av ett ämnesområde. För varje huvudsektor finns ett antal delsektorer (inom sektorn hälsa finns till exempel delsektorn mödra- och barnavård och delsektorn hiv/aids).
 • Utbetalande myndighet – den myndighet (till exempel Sida) som ansvarar för utbetalning av medel till insatsen.
 • Utvecklingssamarbete – det vi i dagligt tal kallar bistånd.
 • Övrigt (bilateralt, ospecificerat) – det bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga kategorierna.