Ordlista

A

Aktivitet
Det finansiella stöd som Sverige ger till ett program eller projekt.

Avräkningar
Statens budget är indelad i olika utgiftsområden. Med avräkningar menas kostnader som klassificeras som bistånd av OECD/DAC, men som finns på andra delar av statens budget än utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Det avser till exempel kostnader för mottagande av asylsökanden från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige, det svenska bidraget till EU:s gemensamma bistånd som finansieras genom EU:s reguljära budget och bidrag till vissa FN-organs reguljära budget som belastar anslag inom andra utgiftsområden och hanteras av andra departement än UD.

B

Bilateralt utvecklingssamarbete
Ett utvecklingssamarbete som sker mellan Sverige och ett annat land. Sida är huvudansvarig för Sveriges bilaterala bistånd. Sverige samarbetar i dag bilateralt med 36 länder.

Budgetstöd
Budgetstöd är ett icke öronmärkt finansiellt stöd till ett lands statsbudget i syfte att bidra till ett program för fattigdomsbekämpning. Medlen överförs till samarbetslandets finansministerium, sammanförs med övriga budgetintäkter och hanteras helt i enlighet med samarbetslandets budgetprocedurer och system för offentligt finansiell styrning. Vid generellt budgetstöd för fattigdomsbekämpning fokuserar villkor, dialog och resultatuppföljning på landets strategi för fattigdomsbekämpning i dess helhet. Vid sektorbudgetstöd ligger fokus huvudsakligen på sektorspecifika frågor.

C

CSO
Förkortning för civilsamhällsorganisation, frivilligorganisation. Se även NGO.

D

DAC
OECD:s biståndskommitté (Development Assistance Committee).

G

Genomförandekanal
Den aktör eller organisation som bistår Sveriges samarbetspart i det praktiska genomförandet av en biståndsaktivitet. Det kan handla om att kanalisera pengar eller att praktiskt genomföra en aktivitet.

Globala utvecklingsprogram/insatser
Biståndsinsatser som inte riktar sig till ett specifikt land eller region. Till exempel forskning.

H

HDI
Förkortning för Human Development Index.

Humanitärt bistånd
Avser Sverige insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

I

IATI
IATI står för International Aid Transparence Initiative. Det är ett globalt initiativ för att förbättra transparensen inom utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och dess resultat. Kärnan är en gemensam standard, en uppsättning regler och riktlinjer för att  möjliggöra mer lättillgänglig information.

K

Komponent
En insats kan bestå av en eller flera komponenter/delar. Till exempel kan en utbildningsinsats innehålla en särskild komponent som riktas specifikt till flickor

M

Minuspost/återbetalda medel
Belopp med ett minustecken framför avser återbetalda medel.

Multilateralt kärnstöd
Icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Med kärnstöd avses basbudgetstöd, årligt basbidrag, bidrag som lämnas efter påfyllnadsförhandlingar, uttaxerat bidrag/medlemsavgift samt ägarkapital. Hit räknas även det statliga garantikapital som utfärdas till de multilaterala utvecklingsbankerna. Ungefär hälften av Sveriges totala bistånd kanaliseras genom multilaterala organisationer, såsom FN, Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och globala fonder.

Multilateralt samarbete innebär att många givarstater går samman kring gemensamma mål i världens utvecklingsländer. Pengarna kanaliseras via olika multilaterala organisationer.

Sveriges stöd till de multilaterala organisationernas centrala budgetar, kärnstöd (primärt icke-öronmärkt), hanteras huvudsakligen av Utrikesdepartementet och vissa andra departement i Regeringskansliet. Sida hanterar öronmärkt stöd som går via multilaterala organisationer till insatser i olika länder. Det kallas ibland multi-bi.

N

NGO
Förkortning för en frivilligorganisation, organisation i det civila samhället (Non-Governmental organisation). Se även CSO.

O

OECD
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development).

OECD/DAC
OECD:s biståndskommitté (Development Assistance Committee). Ett internationellt forum som säkerställer biståndets kvalitet och beslutar om gemensamma regler för vad som räknas som bistånd.

ODA
Förkortning för Officiellt statligt utvecklingsbistånd. På engelska Official Development Assistance.  Termen utvecklades av DAC inom OECD.

Ospecificerat
De sektorer eller kanaler på Openaid.se som inte passar in i de tolv huvudsektorerna eller typer av aktörer/genomförandekanaler.

P

Programstöd
Flera insatser som kan gälla en hel sektor.

Projektstöd
Ett tydligt avgränsat arbete med ett bestämt mål. Sverige kan finansiera en del av eller ett helt projekt.

R

Ramorganisation
Från och med april 2019 använder Sida benämningen strategiska partnerorganisationer (SPO) för att beskriva de svenska organisationer som tidigare kallades ramorganisationer.

Läs mer om Sidas stöd till strategiska partnerorganisationer.

Resultatstrategi
Regeringens instrument för styrning av biståndet till ett land, region, multilateral organisation eller tematiskt område. Avsikten är att allt svenskt bistånd ska styras via resultatstrategier. Regeringen beslutar om resultatstrategier för enskilda länder och regioner, för samarbetet med multilaterala organisationer och för tematiskt inriktad biståndsverksamhet. Av resultatstrategierna framgår bland annat vilka resultat som regeringen vill att det svenska biståndet ska uppnå. Du hittar samtliga resultatstrategier här.

S

Strategiska partnerorganisationer
Kallades tidigare för ramorganisationer. Sida stödjer ett antal svenska civilsamhällesorganisationer och deras utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om ett fördjupat samarbete. Dessa strategiska partnerorganisationer (SPO) bidrar till att stärka det civila samhället i samarbetsländerna. Läs mer om Sidas stöd till strategiska partnerorganisationer.

Samarbetsform (biståndsform)
Begreppet samarbetsform beskriver hur Sverige samarbetar med sin samarbetspart (ofta en regering i ett samarbetsland). Till exempel genom stöd till projekt, ett sektorprogram eller direkt till samarbetslandets budget (så kallat budgetstöd).

Samarbetsland
Det land som Sverige samarbetar med och där stödet ska bidra till utvecklingsresultat.

Samarbetspart/partnerorganisation
Den part eller organisation som Sverige samarbetar med  för att genomföra en insats.

Samarbetsstrategi
Regeringens tidigare instrument för styrning av utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner. Ersattes under 2013–2015 av resultatstrategier.

Sektor
Det ämnesområde som en insats syftar till att utveckla. Till exempel samhällsstyrning eller hälsa. En insats kan rikta sig till flera sektorer.

Subsektor
Mer detaljerad beskrivning av ett ämnesområde. För varje huvudsektor finns ett antal delsektorer. Till exempel: Inom sektorn hälsa finns delsektor mödra- och barnavård och delsektor hiv/aids.

U

Utbetalande myndighet
Den myndighet som ansvarar för utbetalning av medel till insatsen. Till exempel Sida.

Utvecklingssamarbete

Det vi i dagligt tal kallar bistånd.

Ö

Övrigt (bilateralt, ospecificerat)
Det bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga kategorierna.

 

Läs mer om olika begrepp och definitioner i Sidas statistikhandbok (engelska).