Frågor och svar

Allmänt
Innehåll på sajten
Undantagen information på Openaid.se
Summeringar och beräkningar
Indelningar i hur data visas på Openaid.se
Kontakt

Allmänt

Vem är avsändare?

Sida har i enlighet med transparensgarantin tagit fram informationstjänsten Openaid.se och fyllt på med den information som nu tillhandahålls.

Varför behövs Openaid.se?

Syftet med Openaid.se är att samla insatsdata från olika källor på ett och samma ställe. Detta har tidigare varit svåråtkomligt på grund av att data finns spritt i olika system eller att informationen behöver begäras ut i särskild ordning.

Varför är transparens viktigt?

Genom att öka transparensen i biståndet bidrar Sverige till dialog om biståndets effektivitet, resultat och ansvarsutkrävande. Det gäller både i förhållande till partnerländer och deras befolkning som till svenska skattebetalare.

Hur bidrar detta arbete till bättre resultat, effektivitet och ansvarsutkrävande?

Mer lättillgänglig biståndsinformation förväntas:
– ge bättre underlag för planering, styrning, beslut och prioriteringar
– göra biståndets resultat mer synligt
– stärka förutsättningarna för ansvarsutkrävande på olika nivåer
– begränsa utrymmet för korruption, dubbelarbete och felaktig resursanvändning.

Vilka språkversioner finns på Openaid.se?

Openaid.se finns tillgänglig både på svenska och engelska.

Informationen på Openaid.se är tillgänglig i sin ursprungliga form. Det innebär till exempel att information kan finnas på både svenska och engelska. Webbplatsen visar ursprungliga data på det språk som har använts när besluten om bistånd fattades.

Omfattas andra myndigheter?

Även andra myndigheter hanterar biståndsmedel. Finansiell och statistisk data finns redan nu för vissa andra myndigheter och departement utöver Sida. Dessa kommer gradvis att ytterligare inkluderas i arbetet med transparensgarantin. På sikt ska alla myndigheter som hanterar biståndsmedel bidra med information och dokumentation.

Kommer fler uppdateringar av Openaid.se att ske?

Openaid.se utvecklas kontinuerligt både gällande biståndsdatan som ligger till grund för sajten och presentationen av datan.

Innehåll på sajten

Redovisas all dokumentation som finns?

För Sida redovisas offentlig dokumentation som tekniskt har kunnat läggas in och som följer beredningsgången ansökan, beslut, avtal och rapport. Det finns dock inte fullständig dokumentation i detta läge utan webben ger ett smakprov. Komplett dokumentation kan begäras ut från respektive myndighet på sedvanligt sätt enligt offentlighetsprincipen.

Varför finns det mer insatsdokumentation för Sidas insatser jämfört med UD?

Sida har sedan 2004 ett elektroniskt insatssystem, vilket gjort det möjligt att tillhandahålla mer fullständig dokumentation även historiskt. På sikt är det meningen att mer utförlig dokumentation ska finnas på webbplatsen för samtliga aktörer som hanterar biståndsmedel.

Finns det mer dokumentation som inte finns tillgänglig på Openaid.se?

Mer dokumentation finns både i pappersarkiv och i elektroniska insatssystem. I nuläget har man inte kunnat lägga in all dokumentation.

Kan det förekomma information om utbetalningar och dokumentation som egentligen inte borde finnas på Openaid.se?

Eftersom informationen hämtas från system som inte enbart hanterar bistånd kan det förekomma information om utbetalningar eller dokumentation från länder till vilka biståndet upphört – men samarbete fortsätter under andra former. Det kan till exempel gälla för insatser i Östersjöregionen eller Ryssland.

Undantagen information på Openaid.se

Vad finns inte på Openaid.se?

Delar av biståndsinformationen är belagd med sekretess. Det beror på att samarbetspartners och enskilda individer kan komma till skada om den offentliggörs. Denna information finns därför inte med på webbplatsen.

Innan 2007 redovisas den information om utbetalningar som finns elektroniskt tillgänglig på detaljerad insatsnivå. Då biståndet historiskt redovisats på olika sätt, finns det information i andra databaser som ännu inte har kunnat läggas in på Openaid.se.

Det finns långt mer dokumentation om insatser än det som finns tillgängligt på Openaid.se. Myndigheters arkiv och andra databaser som ännu inte är integrerade i openaidstage.cybercomhosting.com är ingångar till mer information.

Offentlig information presenteras på Openaid.se. Vad är undantaget?

Dokument och statistisk information som omfattas av sekretess har undantagits. Det är t ex fråga om uppgifter som undantagits till skydd för våra samarbetspartners, uppgifter vars publicering skulle skada Sveriges relationer till andra länder, eller som skulle kunna äventyra pågående eller framtida biståndsinsatser. Det förekommer även uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för enskildas affärsverksamhet.

Publiceras alla offentliga uppgifter på Openaid.se?

Intentionen är med openaidstage.cybercomhosting.com att göra alla offentliga uppgifter som omfattas av transparensgarantin tillgängliga. På grund av den mycket omfattande mängden information har det inte varit praktiskt möjligt att göra en genomgång av samtliga dokument som hör till de historiska biståndsinsatserna. För att säkerställa att sekretessbelagda uppgifter inte publiceras har det därför i vissa fall varit nödvändigt att göra mer generella bedömningar än vid en vanlig sekretessprövning och undanta kategorier av dokument som i normalfallet brukar innehålla sekretessbelagda uppgifter.

Varför saknas vissa uppgifter? 

I nuläget har man inte kunnat integrera all information om insatser och dokumentation. Att dokument inte finns tillgängligt beror både på tekniska orsaker och att sekretessklassat material är undantaget. Underlaget för de insatser där beredning har skett på ambassader/utlandsmyndigheter finns inte med i Openaid.se. Det beror på att Sidas arkivsystem i Stockholm är skilt från de som finns på ambassader/ utlandsmyndigheter. Endast underlaget som finns tillgängligt i Sidas arkivsystem i Stockholm finns med i Openaid.se där det varit tekniskt möjligt att integrera med finansiell information.

Var kan jag hitta mer dokumentation? 

Mer dokumentation finns både i pappersarkiv och i elektroniska insatssystem. Komplett dokumentation kan begäras ut från respektive myndighet på sedvanligt sätt enligt offentlighetsprincipen. Historisk biståndsinformation och dokumentation som har funnits på biståndskontor över hela världen finns nu arkiverad hos Riksarkivet.

Vilken typ av information är det som inte redovisas på hemsidan?

Det rör sig främst om demokratistöd till vissa länder där regelrätt stat-till-stat samarbete inte är möjligt eller önskvärt utan där demokrati- och MR-stöd ges i alternativa former, t ex kan biståndsmedel kanaliseras till enskilda organisationer och krafter i det civila samhället. I dessa fall kan enskilda insatser ofta inte redovisas till skydd för den pågående och framtida biståndsverksamheten och med hänsyn till individers och samarbetspartners säkerhet.

Summeringar och beräkningar

Vilka totalbelopp visas på Openaid.se

Totalbelopp baseras i regel på summeringar av den insatsdata som är tillgänglig på Openaid.se.

Att totalbelopp baseras på insatsdata som finns tillgänglig på Openaid.se betyder att det kan förekomma skillnader gentemot belopp som redovisas i andra sammanställningar.

Mängden tillgänglig insatsdata varierar över tid. Från och med år 2007 och framåt ger tillgänglig insatsdata på Openaid.se en i stort sett samlad bild av utbetalade offentliga medel för alla myndigheter och departement som disponerar biståndsmedel. För år innan 2007 finns emellertid inte all insatsdata tillgänglig på openaidstage.cybercomhosting.com. För dessa år består insatsinformation i openaidstage.cybercomhosting.com främst av Sidas utbetalningar, Sveriges multilaterala basbudgetstöd samt vissa skuldavskrivningar.

Varför är totalsummorna för länder och sektorer ibland olika om man jämför med t.ex. årsredovisningar m.m.

Detta kan bero på flera orsaker. De tre rubrikerna Vart går biståndet? Vad används biståndet till? och Vem genomför biståndet? summerar data som finns tillgänglig på insatsnivå i Openaid.se. Mängden tillgängliga data varierar över tid.

Andra orsaker för differenser är variationer i rapportering och statistikhantering, hur skuldsedlar har beräknats, att information på insatsnivå före 2007 endast finns för utbetalningarna från Sida samt att enbart offentlig data redovisas.

Hur har belopp beräknats? 

De summor som anges på webbplatsen anges i respektive års penningvärde, så kallat löpande priser. Det visar således inte den relativa storleken utan det faktiska belopp som betalades ut respektive år.

Vad innebär det när det visas 0 kr för en insats?

Det betyder att insatsen är pågående inom avtal, men att inga utbetalningar har gjorts det året.

Vad innebär det när negativa belopp visas under vissa aktiviteter?

Detta motsvarar återbetalningar. I och med att Openaid.se visar nettopriser så anges även det som av olika anledningar har återbetalats, t.ex. räntor och annat.

Indelningar i hur data visas på Openaid.se

Vilken indelning har gjorts för sektorer?

Openaid.se utgår ifrån IATI-standarden vilken använder sig av samma sektorkoder som OECD/DAC.

Vad innebär Övrigt (bilateralt, ospecificerat)?

Det bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga kategorierna.

Varför kan vissa aktiviteter återkomma flera gånger?

En och samma biståndsaktivitet kan vara spridd t.ex. över flera år och länder.

Kontakt

Hur kommer man i kontakt med projektledningen för Openaid.se?

Maila till: openaid@sida.se

För frågor som handlar om Sidas verksamhet eller insatser maila sida@sida.se