Frågor och svar

Allmänt

Vem är avsändare till Openaid?

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, har utvecklat informationstjänsten Openaid.se på uppdrag av Utrikesdepartementet i enlighet med transparensgarantin.

Vad är transparensgarantin?

Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Openaid är webbplatsen för detta.

Varför behövs Openaid?

Syftet med Openaid.se är att samla data från olika källor på ett och samma ställe. Det har tidigare varit svårt att få tillgång till all data på grund av att den är utspridd i olika system eller att informationen behöver begäras ut i särskild ordning.

Varför är transparens viktigt?

Genom att öka transparensen i biståndet bidrar Sverige till dialog om biståndets effektivitet, resultat och ansvarsutkrävande. Det gäller både i förhållande till samarbetsländer och deras befolkning som till svenska skattebetalare.

En mer tillgänglig biståndsinformation förväntas:

  • Ge bättre underlag för planering, styrning, beslut och prioriteringar.
  • Göra resultaten av biståndet mer synligt.
  • Stärka förutsättningarna för ansvarsutkrävande på olika nivåer.
  • Begränsa utrymmet för korruption, dubbelarbete och felaktig resursanvändning.

Vilka språkversioner finns på Openaid?

Svenska och engelska.

Informationen på Openaid.se är tillgänglig i sin ursprungliga form. Det innebär till exempel att information kan finnas på både svenska och engelska. Webbplatsen visar ursprungliga data på det språk som har använts när besluten om bistånd fattades.

Finns det information om andra myndigheter på Openaid?

Ja. Även andra myndigheter hanterar biståndsmedel. Finansiella och statistiska data finns redan nu för vissa myndigheter och departement utöver Sida. På sikt ska alla myndigheter som hanterar biståndsmedel bidra med information och dokumentation.

Hur ofta uppdateras Openaid?

Openaid utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Både när det gäller den biståndsdata som ligger till grund för sidan och presentationen av data.

Finns det fler initiativ om öppenhet inom biståndet?

Ja. Här finns ett urval: International Aid Transparency Initiative, AidData, PublishWhatYouFund, Världsbanken.
Flera länder har också liknande initiativ: USA, Storbritannien, Danmark, Nederländerna

 

Innehåll och information

Vilken information kan jag hitta på Openaid?

Openaid.se utgår från data på aktivitetsnivå för enskilda biståndsinsatser. Dessa utbetalningar summeras sedan till totalbelopp. De summor som visas på webbplatsen är därför baserade på de insatsdata som finns tillgängliga elektroniskt.

Statistik och utbetalningar från Utrikesdepartementet, Sida och andra myndigheter och departement som hanterar biståndsmedel ligger till grund för data på Openaid. Undantaget är de delar av biståndsinformationen som är belagd med sekretess.

Aktiviteterna innehåller vanligtvis en kort beskrivning, information om ansvarig myndighet, land, genomförande organisation, sektor och samarbetsform. Allt fler aktiviteter innehåller också dokumentation i form av avtal och rapporter.

Ju närmare nutid, desto mer detaljerade och kompletta data finns tillgänglig.

2007: Komplett offentliga insatsdata om Sveriges bistånd samt viss dokumentation.

2003–2006: Insatsdata för utbetalda bilaterala medel från Sida och UD, multilateralt basbudgetstöd samt viss dokumentation.

1998–2002: Insatsdata för utbetalda bilaterala medel från Sida samt multilateralt basbudgetstöd.

Vilka handlingar är offentliga?

För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen. Den ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar.

Alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheter är i princip allmänna och därmed offentliga. Det kan till exempel vara brev, beslut och utredningar. Det som är nytt med Openaid.se är att handlingar offentliggörs aktivt och samlat som en del av transparensgarantin.

Varför finns det mer insatsdokumentation för Sidas insatser jämfört med Utrikesdepartementet?

Sida har sedan 2004 ett elektroniskt insatssystem, vilket gjort det möjligt att tillhandahålla mer fullständig dokumentation även historiskt. På sikt är det meningen att mer utförlig dokumentation ska finnas för samtliga aktörer som hanterar biståndsmedel.

Kan det förekomma information om utbetalningar och dokumentation som egentligen inte borde finnas på Openaid?

Eftersom informationen hämtas från system som inte enbart hanterar bistånd kan det förekomma information om utbetalningar eller dokumentation från länder till vilka biståndet upphört, men där samarbete fortsätter under andra former. Det kan till exempel gälla för insatser i Östersjöregionen eller Ryssland.

Vilken information finns inte på Openaid?

Delar av biståndsinformationen är belagd med sekretess och finns därför inte med på webbplatsen. Det beror på att samarbetspartners och enskilda individer kan komma till skada om informationen offentliggörs.

Det rör sig främst om demokratistöd till vissa länder där regelrätt stat-till-stat samarbete inte är möjligt eller önskvärt utan där stöd till demokrati och mänskliga rättigheter ges i alternativa former. Till exempel kan biståndsmedel kanaliseras till enskilda organisationer och krafter i det civila samhället.

Material som innehåller uppgifter som står i strid med dataskyddsdirektivet är också undantaget.

Då biståndet historiskt redovisats på olika sätt finns det också information i andra databaser som ännu inte har kunnat läggas in på Openaid.se. Myndigheters arkiv och andra databaser som ännu inte är integrerade i Openaid är bra ingångar till dig som söker mer information.

Hur gör jag för att få mer information?

Sidas eller regeringskansliets arkiv har fullständig dokumentation samt originalhandlingar. Dit kan du vända dig med frågor om information som ännu inte gjorts tillgänglig på Openaid.se.

Du kan också begära ut dokumentation från andra myndigheter enligt offentlighetsprincipen. Historisk biståndsinformation och dokumentation som har funnits på biståndskontor över hela världen finns arkiverad hos Riksarkivet.

 

Summeringar, beräkningar och indelning av data

Vilka totalbelopp visas på Openaid.se?

Totalbelopp baseras i regel på summeringar av den insatsdata som är tillgänglig på Openaid.se. Det betyder att det kan förekomma skillnader gentemot belopp som redovisas i andra sammanställningar.

Mängden tillgängliga insatsdata varierar över tid. Från och med år 2007 och framåt ger tillgängliga insatsdata på Openaid.se en i stort sett samlad bild av utbetalade offentliga medel för alla myndigheter och departement som disponerar biståndsmedel.

Varför är totalsummorna för länder och sektorer ibland olika om man jämför med till exempel årsredovisningar?

Mängden tillgängliga data varierar över tid. När summor inte går jämnt upp med de belopp som Sverige har rapporterat årligen beror det bland annat på variationer i statistisk rapportering, hur skuldsedlar har beräknats, att information på insatsnivå före 2007 endast finns för utbetalningarna från Sida samt att enbart offentliga data redovisas.

Skillnader mellan budgeterat bistånd och utfall kan också bero på att bidrag till multilaterala organisationer och finansieringsinstitutioner (till exempel Världsbankens internationella utvecklingsfond) rapporteras i sin helhet det år som skuldsedeln läggs, medan bidraget i statens budget i stället fördelas över flera år i den takt som utbetalningar görs.

Även till exempel kostnaderna för EU-biståndet och mottagande av asylsökande i Sverige, som ingår i biståndsramen, kan skilja sig mot det faktiska utfallet för gällande år vilket är den summa som rapporteras till OECD/DAC.

Hur har belopp beräknats? 

De summor som anges på Openaid.se anges i respektive års penningvärde, så kallat löpande priser. De visar därför inte den relativa storleken utan det faktiska belopp som betalades ut respektive år.

Vad innebär det när 0 kr visas för en insats?

Det betyder att insatsen är pågående inom avtal, men att inga utbetalningar har gjorts det året.

Vad innebär det när negativa belopp visas under vissa aktiviteter?

Det motsvarar återbetalningar. I och med att Openaid.se visar nettopriser så anges även det som av olika anledningar har återbetalats. Det kan till exempel vara räntor.

Vilken indelning har gjorts för sektorer?

Openaid.se utgår ifrån IATI-standarden vilken använder sig av samma sektorkoder som OECD/DAC.

Vad innebär Övrigt (bilateralt, ospecificerat)?

Det bistånd som inte går att kategorisera till en särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga kategorierna.

Varför kan vissa aktiviteter återkomma flera gånger?

En och samma biståndsaktivitet kan vara spridd över till exempel flera år och länder.