Hantering av data

Publicerad : August 31, 2020

Uppdaterad : February 16, 2021

Den data som finns på Openaid går igenom en process innan den tillgängliggörs på webbplatsen.

Illustration över datahanteringen

Steg 1: Datainsamling

Sida samlar in data om insatser från myndigheter och departement som disponerar medel inom den svenska regeringens Utgiftsområde 7: internationellt bistånd . Sida samlar in data i olika format och vid olika tidpunkter. Sidas egen information samlas in via de interna insatshanteringssystemen som används av myndigheten i det dagliga arbetet.

Dessa data består av både beskrivande data, till exempel transaktioner, budget, statistiska markörer, insatsbeskrivning och insatsmål och resultat, samt dokument som bestämts för distribution. Vanligtvis gäller data enskilda insatser, men i vissa fall grupperas insatser och deras transaktionsdata aggregeras.

Steg 2: Datasammanställning

Data från myndigheterna och Sidas egna insatsdata kvalitetssäkras genom både datorassisterade (automatiska) och manuella rutiner.

Steg 3: Datadistribution

De kvalitetssäkrade data formateras till IATI -format och skickas sedan till IATI:s centrala register IATI Registry, IATI Datastore och openaid.se. Openaid.se läser in dessa IATI-data och visar informationen på openaid.se i form av webbsidor.

Den data som finns på openaid finns även tillgänglig på IATI-Registry och IATI Datastore, via verktyg på respektive hemsida eller via så kallade Application Program Interfaces (API).

Samtliga data finns publicerade i xml-filer på https://iati.openaid.se/xml/.

API

Ett API (Application Programming Interface) fungerar som en länk mellan en applikation och den data som applikationen ska läsa in.

Openaid.se använder det API som tillhandahålls av IATI Datastore. Det ger tillgång till all publicerad IATI-data och inte bara Sveriges filer som visas på openaid.se.
Mer information om IATI Datastore.

Det finns också ett API för IATI Registry som innehåller meta-data för filer som är publicerade i IATI XML-format.
Mer information om IATI Registry.

Export av data

Data på Openaid kan hämtas genom funktionen för att exportera. Som användare kan du välja om du vill exportera all data för ett årtal, data utifrån en vald filtrering eller en enskild aktivitet.

Följande format finns tillgängliga vid export:

  • Excel, XLS
  • PDF-fil (finns endast som val för enskilda aktiviteter)