Alla länder arbetar för att nå målen

Agenda 2030 innebär att alla världens länder tillsammans tar sig an den globala utvecklingen, både nationellt och globalt. Planen består av 17 Globala mål och 169 delmål.

Olika länders arbete för att uppnå målen skiljer sig åt. Medan fattiga länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av rikare länder att nå en hållbar konsumtion, motverka ekonomiska klyftor och begränsa klimatförändringarna.

Sverige och andra länders insatser följs upp varje år och utvärderas av FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), men länderna väljer själva om och hur de vill redogöra för hur målen uppfylls. Sverige ligger i topp på världsrankingen över FN-ländernas insatser för att uppnå målen.

Data för Globala målen

På Openaid finns data över de Globala målen tillgänglig och presenterad från 2019. I de fall en aktivitet startat före 2019 kommer data även finnas för de åren.

Varje aktivitet kan ha ett eller flera mål redovisade. Varje mål består i sin tur av olika delmål som också finns redovisat. Målen och delmålen visar vad en aktivitet bidrar till eller syftar till att uppnå. Baserat på OECD:s system för klassning av de Globala målen.

Addis Ababa Action Agenda

2015, samma år som de Globala målen antogs, samlades 7 000 delegater från hela världen i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att komma överens om hur de Globala målen ska finansieras. Resultatet blev Addis Ababa Action Agenda.

Här fastslås att alla måste vara med och bidra till att genomföra Agenda 2030 – stater, institutioner, näringslivet och civilsamhället. Handeln måste bli mer jämlik och hållbar, skattepolitiken i många länder behöver anpassas så att kapitalflykten kan stoppas, skuldlättnader måste genomföras och därtill måste vetenskap och nya innovationer bidra.