Fyra avtal som sätter upp ramverket för världens utvecklingssamarbete:

  • Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030)
  • Addis Ababa Action Agenda om utvecklingsfinansiering
  • Klimatavtalet från Paris
  • Sendairamverket om katastrofriskreducering

Globala målen

Globala målen antogs i september 2015. Fram till år 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa att planeten och naturresurserna skyddas.

Fattiga länder har stora utmaningar med att utrota fattigdom och hunger. Samtidigt måste rikare länder göra ansträngningar för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.

Globala målen består av 17 mål. Målen följs upp och utvärderas varje år genom FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling (HLPF). Länderna väljer själva om och hur de vill redogöra för hur de uppfyller målen. De globala målen har samlingsnamnet Agenda 2030.

Addis Ababa Action Agenda

År 2015 samlades runt 7 000 delegater från hela världen i Etiopiens huvudstad, för att delta i FN:s konferens om utvecklingsfinansiering. Resultatet blev Addis Ababa Action Agenda, som fastställer hur de globala målen ska finansieras. För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar – stater, institutioner, näringsliv, världssamfundet och det civila samhället. Stater måste bli bättre på att ta upp skatt från sina medborgare, hållbar handel måste öka, skuldlättnader måste genomföras och vetenskap och nya innovationer måste vara med och bidra.

Klimatavtalet från Paris

I slutet av 2015 antog 195 länder historiens första globala, rättsligt bindande klimatavtal. Avtalet är en handlingsplan för hur världen ska lyckas bromsa den globala uppvärmningen till under 2 grader. Dessutom har länderna lovat att efter hand öka sina ambitioner och sänka temperaturen ytterligare. Vart femte år sker en avstämning för att se om ländernas gemensamma ambition är tillräcklig för att nå Parisavtalets mål.

Sendairamverket om katastrofriskreducering

Det fjärde avtalet som världens ledare enades om är Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015–2030. Avtalet handlar om hur världen ska minska risken för och konsekvenserna av katastrofer.