a

Aktivitet
En aktivitet är den lägsta nivån i strukturen för en biståndsinsats. En biståndsinsats kan bestå av en eller flera aktiviteter. Att en insats består av flera aktiviteter kan bero på något av följande: - Insatsen är fördelad över flera länder och/eller sektorer. - Insatsen är finansierad genom flera strategier. - Insatsen är finansierad dels av Sida, dels av en eller flera andra parter (en aktivitet skapas då för varje medfinansiär). Insatsen finansieras genom flera samarbetsformer. På Openaid presenteras data för aktiviteter.
Ansvarig aktör
Svenska myndigheter eller departement som hanterar medel inom utgiftsområde 7: Internationellt bistånd. Till exempel Sida, Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademin.

b

Belopp
Totalbelopp är summan av de aktivitetsdata som är tillgängliga på Openaid. De belopp som anges på Openaid anges i respektive års penningvärde, utifrån OECD/DAC:s officiella konverteringskurser för valutor. De visar därför inte den relativa storleken utan det faktiska belopp som betalades ut respektive år. På vissa aktiviteter är beloppet ”0 kronor” angivet. Det betyder att aktiviteten är pågående inom avtal, men att inga utbetalningar gjorts det året. När ett negativt belopp visas under en aktivitet motsvarar det en återbetalning. I och med att openaid.se visar nettovärde så anges även det som av olika anledningar har återbetalats. Det kan till exempel vara räntor. Vanligtvis gäller data på Openaid enskilda aktiviteter, men i vissa fall grupperas aktiviteter och deras transaktionsdata aggregeras. Totalsummorna är dock intakta.
Bilateralt utvecklingssamarbete
Bilateralt utvecklingssamarbete avser samarbete mellan Sverige och ett annat land eller en region. Sida är huvudansvarig för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.
Bilateralt, ospecificerat
Aktiviteter märks med ”Bilateralt, ospecificerat” om de inte är knutna till en särskild geografisk plats och inte inbegrips i någon av de övriga kategorierna.
Bistånd
Bistånd är ett samlingsnamn för både utvecklingssamarbete och humanitärt stöd.

c

CSO
Förkortning för civilsamhällesorganisation.

d

DAC
DAC är en förkortning för Development Assistance Committee, som är OECD:s biståndskommitté. Ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet och säkerhetsställer dess kvalitet. DAC sammanställer också statistik över biståndsflöden och granskar biståndet.

e

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
EBA är en statlig kommitté med ansvar att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd.
Export
Data på Openaid kan hämtas genom funktionen för att exportera till Excel. Enskilda aktiviteter kan också exporteras till utskriftsbar pdf-fil.

f

Finansiell information
Vid varje aktivitet på Openaid finns följande finansiella information presenterad: Utbetalat belopp/år (netto) Totalt utbetalt belopp (netto) Totalt avtalat belopp Posterna visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Datum för senaste datauppdateringen finns längst ner på sidan.

g

Globala målen
År 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad och människors rättigheter ska respekteras. Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Den här planen som antogs vid FN-toppmötet hösten 2015 kallas Agenda 2030 och består av 17 Globala mål och 169 delmål. På Openaid finns data för de Globala målen tillgänglig från 2019. I de fall en aktivitet startat före 2019 kommer data även finnas för de åren. Varje aktivitet kan ha ett eller flera mål redovisade. Målen visar vad en aktivitet bidrar till eller syftar till att uppnå. Baserat på OECD:s system för klassning av de Globala målen.

h

HDI
HDI är en förkortning för Human Development Index, som är ett mått för mänsklig utveckling.
Humanitärt bistånd
Humanitärt bistånd är ett akut stöd i nödsituationer. Humanitärt bistånd ska rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas av exempelvis väpnade konflikter eller naturkatastrofer.

i

IATI
International Aid Transparency Initiative (IATI) är ett globalt initiativ för att förbättra transparensen inom utvecklingssamarbete och humanitärt arbete. Syftet är att stärka samarbetet mellan länder, givare, multilaterala organisationer, privat sektor och civilsamhällesorganisationer samt att öka koordinering, ansvarsutkrävande och effektivitet i utvecklingssamarbetet. IATI innefattar en standard som definierar hur data för biståndet ska struktureras och vilka data som bör publiceras. Syftet är att göra data mer tillgängliga för alla intresserade. Data på Openaid publiceras utifrån denna standard. Sverige har varit delaktiga sedan IATI lanserades under Third High Level Forum on Aid Effectiveness i Accra, Ghana, 2008.
ID
Varje aktivitet som presenteras på Openaid har ett unikt ID-nummer.

k

Kod
Varje sektor har en kod i enlighet med OECD/DAC:s standard för sektorkoder. Vilka är desamma som används av International Aid Transparency Initiative (IATI). En sektor beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. På Openaid är varje aktivitet kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i.

m

Minusbelopp
Under vissa aktiviteter visas negativa belopp, dessa motsvarar återbetalningar. I och med att Openaid visar nettopriser så anges även det som av olika anledningar har återbetalats. Det kan till exempel vara räntor.
Multilateralt bistånd
Multilateralt bistånd är det stöd Sverige ger tillsammans med andra länder till multilaterala organisationer. Den multilaterala organisationen kan vara genomförande part eller vidarebefordra medel till andra organisationer. Multilateralt utvecklingssamarbete hanteras till stor del av Utrikesdepartementet, till skillnad från det bilaterala utvecklingssamarbetet som oftast hanteras av Sida. FN och Världsbanken är två exempel på multilaterala organisationer.
Multilateralt kärnstöd
Multilateralt kärnstöd är stöd som går till en multilateral organisations verksamhet i dess helhet, utan att öronmärkas till ett visst projekt. Det innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. FN och Världsbanken är två exempel på multilaterala organisationer.

n

NGO
NGO är en förkortning för Non-Governmental Organisation, vilket avser en frivilligorganisation/organisation i det civila samhället.

o

ODA
ODA är en förkortning av Official Development Assistance, alltså officiellt statligt utvecklingsbistånd. Termen utvecklades av OECD/DAC. OECD/DAC har en lista över de länder som är berättigade att ta emot officiellt bistånd (ODA).
OECD
OECD är en förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development, som är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.
OECD/DAC
Development Assistance Committee (DAC) är OECD:s biståndskommitté och är ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet och säkerhetsställer dess kvalitet. DAC sammanställer också statistik över biståndsflöden och granskar biståndet.
Ospecificerat
Aktiviteter markeras med ”Ospecificerat” om de inte går att hänföra till någon av de övriga sektorkategorier. Aktiviteter kan också markeras med ”Ospecificerat” om de inte passar in i typer av aktörer/genomförandekanaler.

p

Policymarkör
Policymarkörer visar vad en aktivitet bidrar till eller syftar till att uppnå utifrån specifika policymål. Baserat på OECD/DAC:s system för klassning. Följande policymarkörer visas på Openaid: Jämställdhet, Miljö, Deltagande utvecklingsprocesser och demokrati, Handelsutveckling, Barnhälsa och mödravård, Katastrofriskreducering och Funktionsnedsättning. På Openaid finns även fyra markörer som klassar vad en aktivitet bidrar till vad gäller klimat och biologisk mångfald: Biologisk mångfald, Utsläppsminskning, Klimatanpassning och Motverka ökenspridning. Varje policymarkör anges som något av följande: Huvudsyfte, Delsyfte, Inte riktad. Att en aktivitet är märkt med ”Inte riktad” på ett specifikt område innebär dock inte att aktiviteten inte tagit hänsyn till detta område. Exempelvis kan en aktivitet vara märkt med ”Inte riktad” på jämställdhetsområdet, men aktiviteten har ändå ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att den inte har en negativ effekt på det området.

r

Ramorganisation
Från och med april 2019 använder Sida benämningen strategiska partnerorganisationer (SPO) för att beskriva de svenska organisationer som Sida har långsiktiga samarbeten med. Dessa kallades tidigare ramorganisationer.
Regionalt utvecklingssamarbete
Delar av det svenskt utvecklingssamarbete genomförs i flera länder eller av regionala organisationer för att skapa lösningar för regionala gränsöverskridande problem.

s

Sadev
Sadev, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, var en svensk myndighet som hade till uppgift att utvärdera svenskt utvecklingssamarbete mellan åren 2006 och 2012. I september 2012 beslutade regeringen att avveckla Sadev från och med årsskiftet 2012/2013. Som ersättare för Sadev inrättades en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges bistånd. Se Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA).
Samarbetsform
Begreppet samarbetsform beskriver hur Sverige samarbetar med sina partner. Exempel på samarbetsformer är kärnstöd (stöd till en organisations verksamhet) och projektstöd (stöd till ett specifikt projekt).
Samarbetsland
De länder eller regioner som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med och där stödet ska bidra till utvecklingsresultat.
Samarbetspartner/partnerorganisation
Samarbetspartner eller partnerorganisation kallas de aktörer som Sverige samarbetar med för att genomföra en aktivitet.
Sektor
En sektor beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. Varje aktivitet är kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i. På Openaid går det att filtrera dels utifrån en sektorkategori. Det kan till exempel vara industri, handel eller utbildning. På Openaid är det också möjligt att filtrera aktiviteter på sektor, som är en mer specifik definition. Det kan till exempel vara skogsindustri, jordbruk och yrkesutbildning Openaid utgår ifrån OECD/DAC:s standard för sektorkoder, som även används av International Aid Transparency Initiative (IATI). Vid en filtrering visas beskrivningar på Openaid av vad respektive sektorkod innehåller. Beskrivningarna kommer från OECD/DAC:s definitioner. Det betyder att det inte nödvändigtvis finns aktiviteter på Openaid inom allt som exemplifieras i beskrivningen.
Sektorkategori
En sektor beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. Varje aktivitet är kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i. På Openaid går det att filtrera dels utifrån en sektorkategori. Det kan till exempel vara industri, handel eller utbildning. På Openaid är det också möjligt att filtrera aktiviteter på sektor, som är en mer specifik definition. Det kan till exempel vara skogsindustri, jordbruk och yrkesutbildning Openaid utgår ifrån OECD/DAC:s standard för sektorkoder, som även används av International Aid Transparency Initiative (IATI). Vid en filtrering visas beskrivningar på Openaid av vad respektive sektorkod innehåller. Beskrivningarna kommer från OECD/DAC:s definitioner. Det betyder att det inte nödvändigtvis finns aktiviteter på Openaid inom allt som exemplifieras i beskrivningen.
Strategi
Strategier är ett av regeringens instrument för att styra utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Strategier kan vara kopplade till ett land, en region eller ett tematiskt område.
Strategirapport
För varje strategi ansvarar en specifik myndighet. Varje år har den ansvariga myndigheten i uppdrag att ta fram en strategirapport, som beskriver hur arbetet med strategin fortlöper. Under "Publikationer" finns de strategirapporter som Sida tagit fram.
Strategiska partnerorganisationer
Sida har ett långsiktigt samarbete med ett antal svenska civilsamhällesorganisationer. Dessa kallas för strategiska partnerorganisationer (SPO) och bidrar till att stärka det civila samhället i samarbetsländerna. SPO kallades tidigare för ramorganisationer.

t

Transparensgarantin
I januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska biståndet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet ska göras tillgängliga på webben. Platsen för detta är Openaid.

u

Utgiftsområde 7: internationellt bistånd
Statens utgifter är indelade i 27 utgiftsområden. Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som går till olika statliga verksamheter. Utgiftsområde 7 handlar om det internationella biståndet. På Openaid finns data från de myndigheter och department som disponerar medel inom detta utgiftsområde.
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling och genomförs bilateralt eller multilateralt. Målet är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

v

Valuta
På Openaid visas summor i både USD och SEK. Byt valuta genom att klicka på ikonen i menyn.