Ordlista

Publicerad : September 7, 2020

Uppdaterad : September 11, 2020

Förklaringar av ord, begrepp och förkortningar som används på Openaid.

a

 • Aktivitet

  En aktivitet är den lägsta nivån i strukturen för en biståndsinsats. En biståndsinsats kan bestå av en eller flera aktiviteter. Att en insats består av flera aktiviteter kan bero på något av följande: - Insatsen är fördelad över flera länder och/eller sektorer. - Insatsen är finansierad genom flera strategier. - Insatsen är finansierad dels av Sida, dels av en eller flera andra parter (en aktivitet skapas då för varje medfinansiär). Insatsen finansieras genom flera samarbetsformer. På Openaid presenteras data för aktiviteter.
 • Ansvarig aktör

  Svenska myndigheter eller departement som hanterar medel inom utgiftsområde 7: Internationellt bistånd. Till exempel Sida, Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademin.

b

 • Belopp

  Totalbelopp är summan av de aktivitetsdata som är tillgängliga på Openaid. De belopp som anges på Openaid anges i respektive års penningvärde, utifrån OECD/DAC:s officiella konverteringskurser för valutor. De visar därför inte den relativa storleken utan det faktiska belopp som betalades ut respektive år. På vissa aktiviteter är beloppet ”0 kronor” angivet. Det betyder att aktiviteten är pågående inom avtal, men att inga utbetalningar gjorts det året. När ett negativt belopp visas under en aktivitet motsvarar det en återbetalning. I och med att openaid.se visar nettovärde så anges även det som av olika anledningar har återbetalats. Det kan till exempel vara räntor. Vanligtvis gäller data på Openaid enskilda aktiviteter, men i vissa fall grupperas aktiviteter och deras transaktionsdata aggregeras. Totalsummorna är dock intakta.
 • Bilateralt utvecklingssamarbete

  Bilateralt utvecklingssamarbete avser samarbete mellan Sverige och ett annat land eller en region. Sida är huvudansvarig för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.
 • Bilateralt, ospecificerat

  Aktiviteter märks med ”Bilateralt, ospecificerat” om de inte är knutna till en särskild geografisk plats och inte inbegrips i någon av de övriga kategorierna.
 • Bistånd

  Bistånd är ett samlingsnamn för både utvecklingssamarbete om humanitärt stöd.

c

 • CSO

  Förkortning för civilsamhällesorganisation.

d

 • DAC

  DAC är en förkortning för Development Assistance Committee, som är OECD:s biståndskommitté. Ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet och säkerhetsställer dess kvalitet. DAC sammanställer också statistik över biståndsflöden och granskar biståndet.

e

 • Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

  EBA är en statlig kommitté med ansvar att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd.

f

 • Finansiell information

  Vid varje aktivitet på Openaid finns följande finansiella information presenterad: Utbetalat belopp/år (netto) Totalt utbetalt belopp (netto) Totalt avtalat belopp Posterna visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Datum för senaste datauppdateringen finns längst ner på sidan.

g

 • Globala målen för hållbar utveckling

  De globala målen för hållbar utveckling är en del av resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer i september 2015. Agenda 2030 omfattar 17 mål. Syftet är att fram till år 2030 utrota fattigdom och hunger i världen, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa att planeten och naturresurserna skyddas.

h

 • HDI

  HDI är en förkortning för Human Development Index, som är ett mått för mänsklig utveckling.
 • Humanitärt bistånd

  Humanitärt bistånd är ett akut stöd i nödsituationer. Humanitärt bistånd ska rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas av exempelvis väpnade konflikter eller naturkatastrofer.

i

 • IATI

  International Aid Transparency Initiative (IATI) är ett globalt initiativ för att förbättra transparensen inom utvecklingssamarbete och humanitärt arbete. Syftet är att stärka samarbetet mellan länder, givare, multilaterala organisationer, privat sektor och civilsamhällesorganisationer samt att öka koordinering, ansvarsutkrävande och effektivitet i utvecklingssamarbetet. IATI innefattar en standard som definierar hur data för biståndet ska struktureras och vilka data som bör publiceras. Syftet är att göra data mer tillgängliga för alla intresserade. Data på Openaid publiceras utifrån denna standard. Sverige har varit delaktiga sedan IATI lanserades under Third High Level Forum on Aid Effectiveness i Accra, Ghana, 2008.
 • ID

  Varje aktivitet som presenteras på Openaid har ett unikt ID-nummer.

k

 • Kod

  Varje sektor har en kod i enlighet med OECD/DAC:s standard för sektorkoder. Vilka är desamma som används av International Aid Transparency Initiative (IATI). En sektor beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. På Openaid är varje aktivitet är kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i.

m

 • Minusbelopp

  Under vissa aktiviteter visas negativa belopp, dessa motsvarar återbetalningar. I och med att Openaid visar nettopriser så anges även det som av olika anledningar har återbetalats. Det kan till exempel vara räntor.
 • Multilateralt bistånd

  Multilateralt bistånd är det stöd Sverige ger tillsammans med andra länder till multilaterala organisationer. Den multilaterala organisationen är kan vara genomförande part eller vidarebefordra medel till andra organisationer. Multilateralt utvecklingssamarbete hanteras till stor del av Utrikesdepartementet, till skillnad från det bilaterala utvecklingssamarbetet som oftast hanteras av Sida. FN och Världsbanken är två exempel på multilaterala organisationer.
 • Multilateralt kärnstöd

  Multilateralt kärnstöd är stöd som går till en multilateral organisations verksamhet i dess helhet, utan att öronmärkas till ett visst projekt. Det innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. FN och Världsbanken är två exempel på multilaterala organisationer.

n

 • NGO

  NGO är en förkortning för Non-Governmental Organisation, vilket avser en frivilligorganisation/organisation i det civila samhället.

o

 • ODA

  ODA är en förkortning av Official Development Assistance, alltså officiellt statligt utvecklingsbistånd. Termen utvecklades av OECD/DAC. OECD/DAC har en lista över de länder som är berättigade att ta emot officiellt bistånd (ODA).
 • OECD

  OECD är en förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development, som är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.
 • OECD/DAC

  Development Assistance Committee (DAC) är OECD:s biståndskommitté och är ett internationellt forum där givarländer utvecklar biståndet och säkerhetsställer dess kvalitet. DAC sammanställer också statistik över biståndsflöden och granskar biståndet
 • Ospecificerat

  Aktiviteter markeras med ”Ospecificerat” om de inte går att hänföra till någon av de övriga sektorkategorier. Aktiviteter kan också markeras med ”Ospecificerat” om de inte passar in i typer av aktörer/genomförandekanaler.

p

 • Policymarkör

  Policymarkörer visar vad en aktivitet bidrar till eller syftar till att uppnå utifrån specifika policymål. Baserat på OECD/DAC:s system för klassning. Följande policymarkörer visas i tillgängliga data på Openaid: Gender Equality, Aid to Environment, Participatory Development/Good Governance, Trade Development, Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health. På Openaid finns även fyra markörer som klassar vad en aktivitet bidrar till vad gäller klimat och biologisk mångfald: Biological Diversity, Climate Change – Mitigation, Climate Change – Adaptation, Desertification. Varje policymarkör anges som något av följande: Principal objective (huvudmål), Significant objective (delmål), Not targeted to the policy objective. Policymarkörerna beskriver i vilken utsträckning en aktivitet bidrar till en specifik utvecklingspolicy utifrån OECD/DAC:s klassning. Att en aktivitet är märkt med ”not targeted” på ett specifikt område innebär dock inte att aktiviteten inte tagit hänsyn till detta område. Exempelvis kan en aktivitet vara märkt med ”not targeted” på jämställdhetsområdet, men aktiviteten har ändå ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att den inte har en negativ effekt på det området.

r

 • Ramorganisation

  Från och med april 2019 använder Sida benämningen strategiska partnerorganisationer (SPO) för att beskriva de svenska organisationer som Sida har långsiktiga samarbeten med. Dessa kallades tidigare ramorganisationer.
 • Regionalt utvecklingssamarbete

  Delar av det svenskt utvecklingssamarbete genomförs i flera länder eller av regionala organisationer för att skapa lösningar för regionala gränsöverskridande problem.

s

 • Sadev

  Sadev, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, var en svensk myndighet som hade till uppgift att utvärdera svenskt utvecklingssamarbete mellan åren 2006 och 2012. I september 2012 beslutade regeringen att avveckla Sadev från och med årsskiftet 2012/2013. Som ersättare för Sadev inrättades en expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges bistånd. Se Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA).
 • Samarbetsform

  Begreppet samarbetsform beskriver hur Sverige samarbetar med sina partner. Exempel på samarbetsformer är kärnstöd (stöd till en organisations verksamhet) och projektstöd (stöd till ett specifikt projekt).
 • Samarbetsland

  De länder eller regioner som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med och där stödet ska bidra till utvecklingsresultat.
 • Samarbetspartner/partnerorganisation

  Samarbetspartner eller partnerorganisation kallas de aktörer som Sverige samarbetar med för att genomföra en aktivitet.
 • Sektor

  En sektor beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. Varje aktivitet är kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i. På Openaid går det att filtrera dels utifrån en sektorkategori. Det kan till exempel vara industri, handel eller utbildning. På Openaid är det också möjligt att filtrera aktiviteter på sektor, som är en mer specifik definition. Det kan till exempel vara skogsindustri, jordbruk och yrkesutbildning Openaid utgår ifrån OECD/DAC:s standard för sektorkoder, som även används av International Aid Transparency Initiative (IATI). Vid en filtrering visas beskrivningar på Openaid av vad respektive sektorkod innehåller. Beskrivningarna kommer från OECD/DAC:s definitioner. Det betyder att det inte nödvändigtvis finns aktiviteter på Openaid inom allt som exemplifieras i beskrivningen.
 • Sektorkategori

  En sektor beskriver vilket specifikt område hos en mottagare som en aktivitet ska gynna och utveckla. Varje aktivitet är kopplad till en sektorkod som beskriver vilket temaområde aktiviteten genomförs i. På Openaid går det att filtrera dels utifrån en sektorkategori. Det kan till exempel vara industri, handel eller utbildning. På Openaid är det också möjligt att filtrera aktiviteter på sektor, som är en mer specifik definition. Det kan till exempel vara skogsindustri, jordbruk och yrkesutbildning Openaid utgår ifrån OECD/DAC:s standard för sektorkoder, som även används av International Aid Transparency Initiative (IATI). Vid en filtrering visas beskrivningar på Openaid av vad respektive sektorkod innehåller. Beskrivningarna kommer från OECD/DAC:s definitioner. Det betyder att det inte nödvändigtvis finns aktiviteter på Openaid inom allt som exemplifieras i beskrivningen.
 • Strategi

  Strategier kan vara kopplade till ett land, en region eller ett tematiskt område. De kan också ha en global ansats. Strategier är ett av regeringens instrument för att styra utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Data på Openaid innehåller information om vilken strategi en aktivitet är kopplad till. Undantaget är de aktiviteter som genomförs i icke-strategistyrd verksamhet.
 • Strategirapport

  För varje strategi ansvarar en specifik myndighet. Varje år har den ansvariga myndigheten i uppdrag att ta fram en strategirapport, som beskriver hur arbetet med strategin fortlöper. Under "Publikationer" finns de strategirapporter som Sida tagit fram.
 • Strategiska partnerorganisationer

  Sida har ett långsiktigt samarbete med ett antal svenska civilsamhällesorganisationer. Dessa kallas för strategiska partnerorganisationer (SPO) och bidrar till att stärka det civila samhället i samarbetsländerna. SPO kallades tidigare för ramorganisationer.

t

 • Transparensgarantin

  I januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska biståndet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet ska göras tillgängliga på webben. Platsen för detta är Openaid.

u

 • Utgiftsområde 7: internationellt bistånd

  Statens utgifter är indelade i 27 utgiftsområden. Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som går till olika statliga verksamheter. Utgiftsområde 7 handlar om det internationella biståndet. På Openaid finns data från de myndigheter och department som disponerar medel inom detta utgiftsområde.
 • Utvecklingssamarbete

  Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling och genomförs bilateralt eller multilateralt.

v

 • Valuta

  På Openaid visas summor i både USD och SEK. Byt valuta genom att gå via språksymbolen.