I strategin anges ett övergripande syfte och ett mål för det vad det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till under angiven period. Strategin styr också hur pengarna ska användas och till vad. Strategier kan vara kopplade till ett land, en region eller ett tematiskt område. Strategier kan också ha en global ansats.

Den myndighet som har i uppdrag att genomföra en strategi ansvarar för hur arbetet ska genomföras.

2017 kom nya riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Där anges en gemensam modell som alla strategier följer.

Att ta fram, genomföra och följa upp en strategi

Arbetet med en strategi följer fem steg:

Steg 1: Anvisningar

Regeringen beslutar och anger den övergripande inriktningen för utvecklingssamarbetet inom det aktuella sammanhanget. I det geografiska utvecklingssamarbetet ska landets egna prioriteringar vara en tydlig utgångspunkt.

Steg 2: Underlag

Den myndighet som fått ett uppdrag tar fram ett underlag till strategin.

Steg 3: Strategins utformning

Utifrån anvisningen och underlaget arbetar Utrikesdepartementet fram ett förslag till strategi. Regeringen fattar sedan beslut om den nya strategin för utvecklingssamarbetet.

Steg 4: Genomförande av strategin

I samband med beslutet om en ny strategi ska den ansvariga myndigheten operationalisera verksamheten. Det betyder att myndigheten tittar på hur man ska arbeta för att nå strategins mål. Sedan skapar ansvarig myndighet en plan för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Steg 5: Uppföljning av strategin

Resultaten och genomförandet av strategin följs upp på flera nivåer. Om förutsättningar för genomförandet av strategin förändras kan också själva strategin ändras. Det är regeringen som tar beslut om att ändra en strategi.

Strategirapporter

För varje geografisk och tematisk strategi ska en rapport tas fram varje år. Den myndighet som har ansvar för strategin ansvarar också för att ta fram rapporten. Syftet är att beskriva hur arbetet med strategin fortlöper.

Det finns tre typer av strategirapporter:

  • Strategirapport år 1
    Denna skrivs för strategiperiodens första år. Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi (i de fall det finns en tidigare strategi).
  • Årlig strategirapport
    Den här rapporten ska vara övergripande. Den ska bland annat innehålla en redovisning, analys och bedömning av resultaten av verksamheten i förhållande till angivna mål.
  • Fördjupad strategirapport
    Under strategiperiodens näst sista år skrivs en fördjupad strategirapport i stället för den årliga strategirapporten. Den fördjupande rapporten ska sammanfatta genomförandet av strategin och ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod.

Biståndsbudgeten

Varje år beslutar riksdagen om biståndsbudgetens storlek. Sveriges bistånd uppgår till en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI).

I budgetpropositionen till riksdagen anger regeringen hur de vill fördela biståndet under Utgiftsområde 7: internationellt bistånd .

I biståndsbudgeten ingår alla kostnader som klassificeras som bistånd enligt OECD:s biståndskommittés definition. Majoriteten av Sveriges bistånd går genom Sida, men inte allt. Delar av biståndet går också genom Utrikesdepartementet och andra myndigheter.