Det svenska biståndet består av flera tusen program och projekt. De pågår samtidigt och bedrivs i olika länder, med olika teman och tillsammans med olika samarbetspartner.

På Openaid redovisas statistik och data för myndigheter och departement som disponerar medel inom Utgiftsområde 7: internationellt bistånd .

Biståndet styrs av regeringen

Gemensamt för allt svenskt bistånd är att det ska genomsyras av fem perspektiv som ska integreras i det svenska utvecklingssamarbetet: i beslutsfattande, planering, genomförande och uppföljning. Perspektiven har beslutats av Sveriges regering.

De fem perspektiven

Fattiga människors perspektiv på utveckling

Det svenska utvecklingssamarbetet ska skapa förändring för kvinnor och män, flickor och pojkar som lever i fattigdom. Det innebär att arbetet ska utgå från deras situation, behov, förutsättningar och prioriteringar.

Rättighetsperspektivet

Mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande för utveckling. Utgångspunkten för svenskt utvecklingssamarbete är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de folkrättsligt bindande konventioner som antagits. Rättighetsperspektivet bidrar till att människor som lever i fattigdom får kunskap om sina rättigheter, och ger dem makt och verktyg att utkräva och försvara dem.

Konfliktperspektivet

Våld och väpnad konflikt medför mänskligt lidande och materiell förstörelse, och har en förödande effekt på utveckling och möjligheten för människor och länder att ta sig ur fattigdom. Fred är en förutsättning för hållbar utveckling. Därför ska utvecklingssamarbetet utgå från ett konfliktperspektiv. Insatser inom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ska formas utifrån en förståelse av hur de kan komma att påverka spänningar och konflikter i det omgivande samhället. Utifrån en sådan förståelse ska det säkerställas att allt utvecklingssamarbete stödjer en fredlig utveckling och aldrig kan komma att oavsiktligt motverka sina egna syften genom att i något avseende förvärra våld och konflikt.

Jämställdhetsperspektivet

Mer jämställda samhällen skapar bättre förutsättningar för hållbar utveckling. Därför ska allt svenskt bistånd ha ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att alla svenska insatser speglar och tar hänsyn till alla människors olika behov och förutsättningar.

Miljö- och klimatperspektivet

Miljöförstöring och klimatförändringar slår hårdast mot människor som lever i fattigdom. Vår omgivande miljö med välfungerande ekosystem och ett stabilt klimat utgör grunden för utveckling och för allt mänskligt liv. En hållbar förvaltning av jordens resurser är därför en förutsätt­ning för minskad fattigdom och hållbara samhällen för nuvarande och kommande generationer. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv integreras i alla svenska biståndsinsatser.

Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete

I Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd beskrivs vad det svenska biståndet ska åstadkomma. Ramverket ska säkerställa att det svenska utvecklingssamarbetet ligger i framkant, och att det är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och jämställt. Dokumentet är utgångspunkten för svenska biståndspolitiken och regeringens styrning av det svenska biståndet. Hela det svenska biståndet är en del av politiken för global utveckling.