Svenskt bistånd

Publicerad : August 31, 2020

Uppdaterad : October 9, 2020

Svenskt bistånd har som mål att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och under förtryck.

Det svenska biståndet består av flera tusen program och projekt. De pågår samtidigt och bedrivs i olika länder, med olika teman och tillsammans med olika samarbetspartner.

På Openaid redovisas statistik och data för myndigheter och departement som disponerar medel inom den svenska regeringens Utgiftsområde 7: internationellt bistånd .

Biståndet styrs av politiken

Gemensamt för allt svenskt bistånd är att det måste genomsyras av fem perspektiv som ska integreras i det svenska utvecklingssamarbetet: i beslutsfattande, planering, genomförande och uppföljning. Perspektiven är bestämda av Sveriges regering och beskrivs i Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

De fem perspektiven

Fattigdomsperspektivet

Det svenska utvecklingssamarbetet ska fokusera på människorna som lever i fattigdom. Det innebär att arbetet utgår från deras situation, behov, förutsättningar och prioriteringar.

Rättighetsperspektivet

Mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande för utveckling. Utgångspunkten för svenskt utvecklingssamarbete är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och de folkrättsligt bindande överenskommelserna. Rättighetsperspektivet gör att människor som lever i fattigdom får kunskap om sina rättigheter, och ger dem makt och verktyg att försvara dem.

Konfliktperspektivet

En förutsättning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling är att samhällen är fredliga och inkluderar alla människor som bor i dem. Därför ska ett konfliktperspektiv prägla alla svenska biståndsinsatser.

Jämställdhetsperspektivet

Mer jämställda samhällen skapar bättre förutsättningar för hållbar utveckling. Därför ska allt svenskt bistånd ha ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att alla svenska insatser speglar och tar hänsyn till alla människors olika behov och förutsättningar.

Miljö- och klimatperspektivet

Miljöförstöring och klimatförändringar slår hårdast mot människor som lever i fattigdom. En förutsättning för minskad fattigdom och hållbara samhällen är att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv prägla alla svenska biståndsinsatser.

Ramverket för svenskt utvecklingssamarbete

I Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd beskrivs även vad det svenska biståndet ska åstadkomma. Ramverket ska säkerställa att det svenska utvecklingssamarbetet ligger i framkant, och att det är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och jämställt. Dokumentet är utgångspunkten för svenska biståndspolitiken och regeringens styrning av det svenska biståndet.

Hela det svenska biståndet är en del av Politiken för Global Utveckling.