För att värna om skyddet för den personliga integriteten behandlas personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagerna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Med behandling avses till exempel insamling, bearbetning, lagring och användning av dessa uppgifter.

Sida behandlar personuppgifter på Openaid i syfte att uppfylla myndighetens uppdrag och transparensgarantin i biståndet. De uppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter samt i vissa fall uppgifter med anknytning till individers personliga situation så som till exempel levnadsförhållanden. Uppgifterna samlas in från Sidas samarbetsparter i biståndsinsatsen.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse

Mer information

Här finns mer information om hur Sida behandlar personuppgifter och om dina rättigheter.

Kontakta dataskyddsombud@sida.se för frågor om Sidas riktlinjer för skydd och behandling av personuppgifter.

Läs mer om dataskyddsreformen hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Allmänna handlingar

Alla meddelanden som skickas till eller skapas och förvaras hos en statlig myndighet blir allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber att få se en allmän handling så kan Sida komma att lämna ut den. Först genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).