Vid en jämförelse mellan Openaid och Sidas övriga publikationer kan det förekomma en diskrepans. Det betyder att informationen kan skilja sig åt beroende på var den avläses.

En förklaring till diskrepansen är att statistiken publiceras i olika format.

Sida publicerar statistik i tre format:

 • CRS (Common Reporting Standard)
  CRS består av den data som Sida årligen rapporterar till OECD/DAC.
 • IATI (International Aid Transparency Initiative)
  IATI är det format som Sida publicerar öppna data i på Openaid.
 • Årsredovisningen
  Sida redovisar varje år finansiell och statistisk information på strateginivå i sin årsredovisning.

Dessa format innehåller statiska respektive levande data vilket kan skapa en viss diskrepans.

Statiska data

Årsredovisningen och CRS-rapporteringen sker en gång per år. Det innebär att data därifrån är statiska. Efter varje kalenderår låses den och fungerar sedan som officiell statistik.

Statiska data förändras när standarder för datainsamling eller rapportering ändras. Detta kan ske från ett år till ett annat. Till exempel kan riktlinjer för kodning ändras eller nya sektorer introduceras. När ett land byter namn ändras också statiska data kopplade till det specifika landet. För en insats som löper över flera år kan sådana ändringar leda till att det uppstår en oundviklig diskrepans.

Levande data

Till skillnad från statiska data uppdateras och publiceras öppna data på Openaid kontinuerligt, vilket innebär att dessa data är ett dynamiskt material.

Data på Openaid används som underlag för planering av utvecklingssamarbetet. Den data som publiceras på Openaid kan därför påverkas om det sker förändringar efter till exempel en kvalitetssäkring. Det kan också ske ändringar på grund av uppdaterade riktlinjer eller introducering av nya koder från OECD/DAC .

Informationen på Openaid ska vara jämförbar med den data som Sida rapporterar till OECD/DAC. Men dessa data kommer aldrig att vara helt identiska, på grund av skillnaden mellan statiska och levande data.

Fler anledningar till diskrepans

En annan anledning till diskrepans är variationer i vilken data som ingår i de olika formaten:

 • Sida, OECD/DAC och IATI delar in regioner och världsdelar på olika sätt.
 • Resultatinformation och planerade transaktioner rapporteras inte i CRS, men däremot i den data som finns på Openaid.
 • Sida gör säkerhetsbedömningar inför all publicering av öppna data på Openaid. Det görs för att kunna ha en så hög transparens som möjligt i det svenska biståndet, med bibehållen säkerhet för våra samarbetspartners.

Valuta

Ytterligare en anledning till att diskrepanser uppstår är förändringar i valutakurser. När Openaid visas på engelska med transaktioner i dollar så kan det för en insats med utbetalningar och avtalsdatum se ut som att det avtalade beloppet understiget det faktiska utbetalade beloppet. Detta beror på att varje år har en egen växelkurs.

Exempel: En insats avtalas när den svenska kronan är svag men när transaktionen sker har den svenska kronan blivit stark. När aktiviteten visas i dollar kommer det då att se ut som att en överplanering har skett.