Syftet med Openaid är att skapa insyn i det svenska biståndet. Detta görs genom att samla data från olika källor på ett och samma ställe.

Openaid drivs av Sida, Sveriges biståndsmyndighet. Men det är inte bara information från Sida som redovisas på Openaid. Statistik och utbetalningar från alla myndigheter och departement som hanterar medel inom Utgiftsområde 7: internationellt bistånd ligger till grund för data som presenteras på Openaid.

Sida har utvecklat Openaid på uppdrag av Utrikesdepartementet, inom ramarna för transparensgarantin.

Sida, Sveriges biståndsmyndighet

Varför är det viktigt med öppna data?

Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben – här på Openaid.

Det finns flera fördelar med ett transparent biståndsarbete:

  • Beslutsfattare i samarbetsländer får bättre underlag för planering, styrning, beslut och prioriteringar – de kan effektivisera sitt arbete.
  • Medborgare i samarbetsländer och svenska skattebetalare får förutsättningar att utkräva ansvar av beslutsfattare – det begränsar utrymmet för korruption och felaktig användning av resurser.
  • Resultaten av biståndet blir mer synliga.

Målet med ett transparent biståndsarbete är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. Genom att öppna upp biståndet för insyn kan det målet nås.

Ta del av transparensgarantin här: