Målet för svenskt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det svenska biståndet består av flera tusen program och projekt som pågår samtidigt, och ges i olika former till organisationer, länder och regioner.

Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling och genomförs bilateralt eller multilateralt.

Bilateralt bistånd

Innebär att Sverige ger stöd direkt till ett land eller en region. Det här utvecklingssamarbetet hanteras till största del genom Sida och går till olika projekt och program i samarbetslandet. Stödet kan även gå via svenska enskilda organisationer som har ett avtal med Sida (så kallade strategiska partnerorganisationer), myndigheter och vid enstaka tillfällen till företag.

Multilateralt kärnstöd

Innebär det stöd som Sverige ger tillsammans med andra länder via internationella organisationer. Det multilaterala biståndet hanteras nästan uteslutande av Utrikesdepartementet, till skillnad från det bilaterala biståndet, där Sida är den huvudsakliga aktören.

Samarbetet sker främst via olika FN-organ, till exempel FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s barnfond UNICEF, FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation FAO, Befolkningsfonden, UNFPA, UNOCHA, som samordnar det akuta humanitära arbetet, och Världshälsoorganisationen WHO.

Sverige bidrar även till Världsbankens verksamhet och till EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete.

Humanitärt bistånd

Innebär akuta insatser vid nödsituationer. FN har ett tydligt samordnande ansvar vid humanitära aktioner. Sida ger därför bara humanitärt bistånd till de organisationer som deltar i den FN-ledda samordningen vid en katastrof. Humanitärt stöd grundar sig på den internationella folkrätten, alltså det rättssystem som reglerar hur stater ska samarbeta och förhålla sig till varandra. Mänskliga rättigheter är också en viktig del av folkrätten.

Den största delen av Sidas humanitära bistånd används till insatser i nödsituationer, som väpnade konflikter, naturkatastrofer eller epidemier. Delar av det humanitära stödet handlar om att förebygga katastrofer och om att återuppbygga samhällen som drabbats av katastrofer.