Sammanfattning

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om biståndsoch utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet. Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 4,3 miljarder kronor.1 Strategin styr användningen av medel som anslås under Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 34 Hållbar utveckling i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, )
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2022 - 2026
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 9/21/2022