Sammanfattning

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om biståndsoch utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet. Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 4 625 miljoner kronor och 45 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins (FBA:s) verksamhet. Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår samt medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet [och anslagspost 1:4.1 Folke Bernadotteakademin, avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin], i regleringsbrev avseende Folke Bernadotteakademin för respektive budgetår.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 236.1 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2022 - 2026
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 2/10/2023