Sammanfattning

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om biståndsoch utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris. Svenskt utvecklingssamarbete med inriktning mot demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer inom ramen för denna strategi ska bidra till att stärka demokratiska strukturer och system och stödja uppbyggnaden av demokratiska politiska partier, rörelser eller organisationer med en agenda som kan utvecklas till politiska partier, samt att bredda det politiska deltagandet. Stödet är avsett för de partier i Sveriges riksdag som har bildat en partianknuten organisation. Strategin ska gälla under perioden 2023–2027 och omfattar de medel som anslås i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för respektive budgetår. Insatser inom ramen för denna strategi finansieras i enlighet med villkor för anslagsposten 1.1:13 i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) för respektive verksamhetsår. Strategin styr Sidas stöd till PAO för programverksamhet från 1 januari 2023 till 31 december 2027.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 168.7 KB)
  • Publikationstyp: Strategidokument
  • Land/region: -
  • År: 2023 - 2027
  • Utgiven av: Regeringskansliet
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 2/10/2023