Sammanfattning

Dagens livsmedelssystem är alltmer sammanlänkade, på lokal, regional och global nivå, och står inför stora utmaningar. Man kan tala om en ”polykris” som påverkar produktionen och handeln med livsmedel på olika nivåer. De nätverk som binder samman livsmedelsproduktionen med konsumenter runt om i världen behöver förhålla sig till flera typer av pågående förändringar.

Denna avhandling av Blanca González-Mon undersöker vilken betydelse olika handelsnätverk har för anpassningen till olika förändringar inom dagens livsmedelssystem, genom fallstudier av fiske- och jordbruksnäringen i Mexiko och Sydafrika. Handelsnätverk kan ses som komplexa sociala system som omfattar en rad olika sociala relationer mellan aktörer på olika nivåer. Några av resultaten i avhandlingen kan vara av särskild relevans för internationellt utvecklingssamarbete. För det första är det viktigt att förstå de ömsesidiga beroenden som finns mellan olika aktörer. Det kan finns ett behov av att bedöma sådana beroenden när man utformar och genomför internationella samarbetsprojekt. Risker med att ignorera sådana beroenden är till exempel oönskade kaskadeffekter, exempelvis på fiske- och jordbruksnäringar i andra länder.

För det andra kan man bidra till leverantörskedjors motståndskraft mot förändringar genom en bättre förståelse för befintliga relationer och hur de är socialt strukturerade i nätverk. Detta påverkar leveranskedjornas förmåga att hantera förändringar.
Sammanfattningsvis efterlyser avhandlingen en större medvetenhet om komplexiteten i våra livsmedelssystem, och hur de påverkas av de stora utmaningar som vi står inför.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 3.0 MB)
  • Publikationstyp: Development Dissertation Brief
  • Land/region: -
  • År: 2024
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Språk: Engelska
  • Publicerad på Openaid: 4/19/2024