Sammanfattning

Klimatförändringarna utgör en akut utmaning med djupgående konsekvenser för ekosystem, människors hälsa, livsmedelssäkerhet och ekonomisk utveckling, världen över. Därmed är en effektiv global klimatomställning ett prioriterat område i svensk utvecklings-politik. Svenskt bistånd syftar till att bidra väsentligt till energieffektivitet och effektiv minskning av utsläpp, vilket under-stryker behovet av klimatåtgärder globalt.

Dagens höginkomstländer bär ett stort historiskt ansvar för klimatförändringarna. Samtidigt, för att uppfylla Parisavtalets mål, måste även låg- och medelinkomstländer undvika utsläpp av växthusgaser. Detta gäller exempelvis afrikanska länder, vars utsläpp förväntas öka i takt med att deras befolkningar och ekonomier växer. I den här rapporten analyserar vi möjligheten att införa koldioxid-skatter och ta bort subventioner av fossila bränslen i Östafrika, med fokus på allmänhetens uppfattningar om dessa åtgärder. Vi använder ”koldioxidprissättning” för att omfatta båda åtgärderna, eftersom båda i praktiken innebär höjda kostnaderna för fossila bränslen och därmed minskar utsläppen.

När afrikanska länder utvecklar sina klimathandlingsplaner i enlighet med Parisavtalet är det viktigt att regeringar, biståndsgivare och andra aktörer har en god förståelse av vilket stöd det finns hos allmänheten för olika klimatpolitiska styrmedel. Det finns en snabbt växande vetenskaplig litteratur inom området, som kan hjälpa beslutsfattare att utforma klimatpolitiska styrmedel som accepteras av allmänheten, men den täcker huvudsakligen OECD-länder. Kunskapen om acceptans för klimatpolitiska styrmedel i afrikanska länder är låg. De betydande skillnaderna i inkomstnivåer, institutionell tillit och korruption mellan OECD-länder och afrikanska länder begränsar sannolikt överförbarheten av existerande forskningsresultat.

Denna studie undersöker allmänhetens stöd för koldioxidskatter och avskaffandet av subventioner på fossila bränslen i de tre öst-afrikanska länderna Kenya, Tanzania och Uganda. Vi fokuserar specifikt på hur allmänhetens stöd för en koldioxidskatt påverkas av att explicit ange hur skatteintäkterna används. Genom att fokusera på Östafrika, där utbredd fattigdom och omfattande korruption bidrar till lågt förtroende för politiska institutioner, bidrar studien med ny kunskap om acceptansen för klimatpolitiska styrmedel.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 941.9 KB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2024
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Språk: Engelska
  • Publicerad på Openaid: 6/20/2024