Sammanfattning

EBAs underlagsrapporter är kortare studier som självständigt belyser en fråga eller som
kompletterar en EBA-rapport. Till skillnad från EBAs rapporter är underlagsrapporterna inte
föremål för något formellt godkännande från expertgruppen utan granskas endast av kansliet
innan publicering. Som normalt i EBA-sammanhang står författarna självständigt för analys,
slutsatser och eventuella rekommendationer.

Sedan det svenska statliga utvecklingsbiståndets begynnelse har, med
växlande intensitet, såväl handelns roll för utveckling som den svenska
handelns roll i biståndet diskuterats. Redan i det dokument som räknas som det svenska biståndets grunddokument (proposition 1962:100) skrivs att det finns ”anledning att uppmärksamma handelsförbindelsernas centrala betydelse för u-ländernas ekonomiska framåtskridande och deras viktiga roll som förmedlare av kapital och kunnande till dessa länder. Att sådana förbindelser också kan gagna det egna landet och dess näringsliv gör dem inte mindre värdefulla från utvecklingssynpunkt”.

Under mitten av 2000-talet tog det handelsrelaterade biståndet bitvis ny fart genom det initiativ som fått benämningen Aid for Trade (AfT). I regeringens övergripande inriktning för biståndet läggs stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken, bland annat genom att främja partnerländernas kapacitet att delta i en regelbaserad världshandel.

Denna underlagsrapport är en sammanfattning av kunskapsläget inom AfT.Dessutom presenteras ett antal möjliga handelsrelaterade prioriteringar och insatser för det svenska biståndet.Vi hoppas att denna rapport både ska vara användbar i utformning och genomförande av Sveriges handelskopplade bistånd. Vi hoppas också att den uppfattas som relevant hos de som vill skapa sig en bild av områdets bakgrund, storlek och vad man från forskning och utvärdering vet om effekterna av olika insatser.

EBAs underlagsrapporter innehåller mer kortfattade översikter, kartläggningar och analyser. De syftar till att förmedla kunskap och väcka diskussioner inom specifika områden. Underlagsrapporterna beslutas inte av Expertgruppen, utan EBAs kansli svarar för kvalitetsgranskningen. Precis som vid EBA-rapporter svarar författarna självständigt för innehåll,
slutsatser och eventuella rekommendationer i rapporterna.

  • Nedladdning Ladda ner publikation (PDF, 1.1 MB)
  • Publikationstyp: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Land/region: -
  • År: 2024
  • Utgiven av: Expertgruppen för biståndsanalys
  • Språk: Svenska
  • Publicerad på Openaid: 6/20/2024