FAO HUM 2017-2020

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-10441A0301-AFG-73010

Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 Sida’s humanitära enhet genomför årligen en global allokeringsprocess där samtliga pågående humanitära kriser analyseras utifrån humanitära behov. Humanitära samarbetspartners förmåga att svara mot dessa behov bedöms i respektive kontext, varefter Sida föreslår lämplig fördelning av tillgängliga humanitära medel till respektive land och partner...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi : Humanitärt bistånd 2017-2020

Till

Samarbetsland : Afghanistan

Inom

Sektorkategori : Återuppbyggnad och återanpassning
Sektor : Återuppbyggnad och rehabilitering

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 28,319,460

Totalt utbetalt belopp: SEK 28,319,460

Utbetalt belopp/år (netto):
2020, SEK 28,319,460

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-10441A0301-AFG-73010