World Bank's Umbrella Trust Fund on Jobs, phase 2 (2020-2024)

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-6105036002-GGG-16020

Insatsen innebär ett fortsatt stöd till Världsbankens paraplyfond för jobb om 80 MSEK, för fas 2 (2020-2024). Detta är en fortsättning på stödet till fas 1 (2015-2020) som uppgick till 54 MSEK. Fondens övergripande mål är att: a) stötta utformning och implementering av omfattande, integrerade och högeffektiva jobbstrategier på landnivå b) främja global kunskap om effektiva policyer och interventioner för hållbart jobbskapande, särskilt för de mest utsatta grupperna Detta uppnås genom tre fönster med fokus på: 1) Skala upp sysselsättnings-ansatsen i Bankens operativa verksamhet på landnivå 2) Förbättrade uppföljnings- och resultatmätningsmetoder 3) Globalt kunskapande genom partnerskap och innovation Bankens målsättning är att samla totalt motsvarande ca 469,3 MSEK för fondens andra fas.

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)
Samarbetsform : B032 - Bidrag till finansieringsmekanismer med flera givare och endast en implementerande organisation

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Övrig social infrastruktur
Sektor : Sysselsättningsskapande

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 25,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 20,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 20,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-6105036002-GGG-16020